Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 1 март 2011 г. (преюдициално запитване от Cour constitutionnelle, Белгия) - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres

(Дело C-236/09)1

(Преюдициално запитване - Основни права - Борба с дискриминацията - Равно третиране на жените и мъжете - Достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги - Застрахователни премии и обезщетения - Актюерски фактори - Отчитане на пола като фактор при оценката на застрахователни рискове - Частни договори за застраховка "живот" - Директива 2004/113/ЕО - Член 5, параграф 2 - Дерогация, която не е ограничена във времето - Харта на основните права на Европейския съюз - Членове 21 и 23 - Невалидност)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour constitutionnelle

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Ответник: Conseil des ministres

Предмет

Преюдициално запитване - Cour constitutionnelle (Белгия) - Валидност на член 5, параграф 2 от Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, стр. 37; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 135) - Използване на пола като определящ фактор при оценката на рисковете и при изчисляването на застрахователните премии и обезщетения, който се основава на релевантни и точни актюерски и статистически данни - Договори за застраховка "живот" - Допустимост и обосновка на разлика в третирането

Диспозитив

Член 5, параграф 2 от Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги е невалиден, считано от 21 декември 2012 г.

____________

1 - ОВ C 205, 29.8.2009 г.