Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 1. märtsi 2011. aasta otsus (Cour constitutionnelle'i (Belgia) eelotsusetaotlus) - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier versus Conseil des ministres

(kohtuasi C-236/09)1

(Eelotsusetaotlus - Põhiõigused - Diskrimineerimisvastane võitlus - Meeste ja naiste võrdne kohtlemine - Kaupade ja teenuste kättesaadavus ja pakkumine - Kindlustusmaksed ja -hüvitised - Kindlustusmatemaatilised tegurid - Soo kui teguri arvessevõtmine kindlustusriskide hindamisel - Üksikisikute elukindlustuslepingud - Direktiiv 2004/113/EÜ - Artikli 5 lõige 2 - Ajalise piiranguta erand - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Artiklid 21 ja 23 - Kehtetus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour constitutionnelle

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Vastustaja: Conseil des ministres

Ese

Eelotsusetaotlus - Cour constitutionnelle (Belgia) - Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/113/EÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (ELT L 373, lk 37) artikli 5 lõike 2 kehtivus - Sooline kuuluvus määrava tegurina kindlustusriski hindamisel ja asjakohaste ning täpsete kindlustusmatemaatiliste ja statistiliste andmete alusel kindlustusmaksete ning kindlustushüvitiste arvutamisel - Elukindlustuslepingud - Erineva kohtlemise lubatavus ja põhjendatus

Resolutsioon

Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/113/EÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega artikli 5 lõige 2 on alates 21. detsembrist 2012 kehtetu.

____________

1 - ELT C 205, 29.8.2009.