Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2011. gada 1. marta spriedums (Cour constitutionnelle (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres

(lieta C-236/09) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Pamattiesības - Cīņa pret diskrimināciju - Vienlīdzīga attieksme pret sievietēm un vīriešiem - Pieeja precēm un pakalpojumiem, preču piegāde un pakalpojumu sniegšana - Apdrošināšanas prēmijas un izmaksas - Aktuārie faktori - Dzimuma kritērija kā faktora ņemšana vērā apdrošināšanas risku novērtēšanā - Privāti dzīvības apdrošināšanas līgumi - Direktīva 2004/113/EK - 5. panta 2. punkts - Atkāpe, kas nav ierobežota laikā - Eiropas Savienības Pamattiesību harta - 21. un 23. pants - Spēkā neesamība

Tiesvedības valoda - franču

Iesniedzējtiesa

Cour constitutionnelle

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Atbildētāja: Conseil des ministres

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Cour constitutionnelle (Beļģija) - Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (OV L 373, 37. lpp.), 5. panta 2. punkta spēkā esamība - Dzimuma kā noteicošā faktora izmantošana riska novērtēšanā un apdrošināšanas prēmiju un izmaksu aprēķināšanā, pamatojoties uz atbilstošiem un precīziem aktuārajiem un statistikas datiem - Dzīvības apdrošināšanas līgumi - Atšķirīgas attieksmes pieļaujamība un pamatojums?

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, 5. panta 2. punkts nav spēkā no 2012. gada 21. decembra.

____________

1 - OV C 205, 29.08.2009.