Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 28 февруари 2013 г. — Pepi/ERCEA.

(Дело F-33/12)1

(Публична служба — Договорно наети служители — Договорно наети служители със спомагателни функции — Назначаване — Класиране при назначаване — Член 3а, член 3б и член 86 от УРДС — ERCEA — Вътрешни правила за класиране на договорно наети служители)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jean Pepi (Брюксел, Белгия) (представител: адв. M. Velardo)

Ответник: Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA) (представители: г-жа M. Oliván Avilés и г-н G. Bambara)

Предмет

Искане за частична отмяна на договора на жалбоподателя, сключен с ERCEA, доколкото жалбоподателят е класиран в степен AD 10

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно неоснователна.Осъжда г-н Pepi да понесе направените от него съдебни разноски както и тези на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания.Съветът на Европейския съюз, встъпила страна, понася направените от него съдебни разноски.