Language of document :

Talan väckt den 9 mars 2012 – ZZ mot ERCEA

(Mål F-33/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: M. Velardo)

Svarande: European Research Council Executive Agency (ERCEA)

Saken och beskrivning av tvisten

Delvis ogiltigförklaring av det kontrakt som sökanden avtalat med ERCEA i den del han där placerats i lönegrad AD10.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara ERCEA:s beslut och beslutet att avslå sökandens klagomål i de delar han där placerats i lönegrad AD 10,

förplikta ERCEA att betala skadestånd för den ekonomiska skada som sökanden lidit, beräknat utifrån löneskillnaden mellan AC3bis och AC3ter, funktionsgrupp III, under hela kontraktstiden hos ERCEA, och för den ideella skada som han lidit jämte kompensatorisk och dröjsmålsränta med en räntesats på 6,75 procent på liden ideell och ekonomisk skada, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.