Language of document : ECLI:EU:F:2013:27

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

28. veebruar 2013

Kohtuasi F‑33/12

Jean Pepi

versus

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)

Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Lepingulised abiteenistujad – Töölevõtmine – Palgaastme määramine töölevõtmisel – Muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 3a, 3b ja 86 – Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet – Lepinguliste töötajate palgaastme määramise sise-eeskirjad

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega J. Pepi palub tühistada Euroopa Teadusnõukogu Rakendusametiga 3. oktoobril 2011 sõlmitud leping osas, milles sellega nähakse ette tema määramine tegevusüksuse III palgaastme 10 järku 1, ja mõista rakendusametilt välja kahjuhüvitis väidetavalt tekitatud kahju eest.

Otsus: Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kohtukulud. Jätta menetlusse astuja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Võrdne kohtlemine – Eri kategooriatesse kuuluvate töötajate erinev kohtlemine personalieeskirjades ettenähtud tagatiste ja sotsiaalkindlustuseeliste osas – Mittediskrimineerimine

(Muude teenistujate teenistustingimused, artiklid 3a ja 3b; nõukogu direktiiv 1999/70)

Kuna liidu seadusandjal on õigus luua uusi töötajate kategooriaid, mis vastavad liidu administratsiooni õigustatud vajadustele, siis personalieeskirjadest tulenevaid seisundi erinevusi liidu poolt kas ametnikena või muude töötajate teenistustingimustest tulenevate erinevate kategooriate alusel tööle võetud isikute kategooriate lõikes ei saa kahtluse alla seada, kuna iga kategooria määratlus vastab liidu administratsiooni õigustatud vajadustele ja administratsiooni poolt täitmisele kuuluvate püsivate või ajutiste ülesannete olemusele. Seega ei saa pidada diskrimineerimiseks ajaolu, et liidu poolt tööle võetud teatavatesse kategooriatesse kuuluvatel töötajatel võib olla töötamise kestust puudutavaid tagatisi või rahalisi eeliseid, mida teistele kategooriatele ei ole antud.

Eelkõige õigustavad muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3a tähenduses lepinguliste töötajate ja muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3b tähenduses lepinguliste abiteenistujate töötingimuste erinevused seda, et neile kohaldatakse erinevat palgaastme ja –järgu määramist ja seega erinevat töötasu taset. Nende töösuhte suhteline ebakindlus võib seega põhjendada seda, et lepingulised abiteenistujad määratakse paremale palgaastmele kui lepingulised teenistujad muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3a tähenduses. Sellest järeldub, et tegemist ei ole ebavõrdse kohtlemisega isegi siis, kui samasse tegevusüksusse kuuluvad lepingulised töötajad artikli 3a tähenduses ja lepingulised töötajad artikli 3b tähenduses peavad täitma samu tööülesandeid, ning et nende kahe kategooria lepinguliste töötajate töölevõtmine samasse tegevusüksusse nõuab sama tasemega diplomit või töökogemust.

Kuna lepinguliste töötajate muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3a tähenduses olukord ei ole pealegi sama lepinguliste abiteenistujate olukorraga, siis ei ole tegemist ka direktiiv 1999/70, millega rakendatakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta, rikkumisega.

(vt punktid 40, 41, 43, 44 ja 58)

Viited:

Euroopa Kohus: 6. oktoober 1983, liidetud kohtuasjad 118/82–123/82: Celant jt vs. komisjon (punkt 22).

Esimese Astme Kohus: 30. september 1998, kohtuasi T‑121/97: Ryan vs. kontrollikoda (punktid 98 ja 104).

Avaliku Teenistuse Kohus: 19. oktoober 2006, kohtuasi F‑59/05: De Smedt vs. komisjon (punktid 71 ja 76); 12. märts 2009, kohtuasi F–104/06: Arpaillange jt vs. komisjon (punktid 60, 61 ja 63).

Euroopa Liidu Üldkohus: 21. september 2011, kohtuasi T‑325/09 P: Adjemian jt vs. komisjon (punkt 83 ja seal viidatud kohtupraktika).