Language of document : ECLI:EU:F:2013:27

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2013. gada 28. februārī

Lieta F‑33/12

Jean Pepi

pret

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūru (ERCEA)

Civildienests – Līgumdarbinieki – Līgumdarbinieki palīguzdevumiem – Pieņemšana darbā – Klasificēšana pakāpē, pieņemot darbā – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a, 3.b un 86. pants – ERCEA – Iekšējie noteikumi līgumdarbinieku klasificēšanai

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas EAEK līgumam ir piemērojams saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru J. Pepi lūdz atcelt 2011. gada 3. oktobrī ar Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūru (ERCEA) parakstīto līgumu, jo ar to ir paredzēts viņu klasificēt III funkciju grupas 10. pakāpes 1. līmenī, un prasība piespriest ERCEA atlīdzināt nodarītos zaudējumus

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu. Prasītājs sedz savus un atlīdzina ERCEA tiesāšanās izdevumus. Eiropas Savienības Padome, persona, kas iestājusies lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Vienlīdzīga attieksme – Atšķirīga attieksme pret dažādu kategoriju darbiniekiem Civildienesta noteikumos paredzēto garantiju un sociālā nodrošinājuma priekšrocību jomā – Diskriminācijas neesamība

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a un 3.b pants; Padomes Direktīva 1999/70)

Tā kā Savienības likumdevējs var izveidot jaunas darbinieku kategorijas, kas atbilst Savienības administrācijas leģitīmām vajadzībām, nevar apšaubīt Civildienesta noteikumos noteiktās dažādu Savienības nodarbināto personu kategoriju atšķirības, vai tās attiektos uz ierēdņiem vārda tiešā nozīmē vai dažādām darbinieku kategorijām, kurām ir piemērojama Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, jo visas šīs kategorijas ir noteiktas atbilstoši Savienības administrācijas leģitīmām vajadzībām un tās veicamo pastāvīgo vai pagaidu uzdevumu raksturam. Tādēļ to, ka atsevišķas personu kategorijas, kas ir nodarbinātas Savienībā, var izmantot tādas garantijas saistībā ar nodarbinātības ilgumu vai finansiālas priekšrocības, kuras netiek piešķirtas citām kategorijām, nevar uzskatīt par diskrimināciju.

Konkrētāk, atšķirības nodarbinātības nosacījumiem starp līgumdarbiniekiem Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a panta nozīmē un līgumdarbiniekiem palīguzdevumiem, uz kuriem attiecas šīs nodarbināšanas kārtības 3.b pants, attaisno to, ka tiem tiek attiecīgi piemērota atšķirīga klasificēšana un līdz ar to dažādi atalgojuma līmeņi. To relatīvā darba līgumu nestabilitāte tādējādi var pamatot to, ka līgumdarbinieki palīguzdevumiem ir klasificēti labākās kategorijās nekā līgumdarbinieki Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a panta nozīmē. No tā izriet, ka nevar būt runas par nevienlīdzīgu attieksmi pat tad, ja līgumdarbiniekiem minētā 3.a panta nozīmē un līgumdarbiniekiem minētā 3.b panta nozīmē, kuri ietilpst vienā un tajā paša funkciju grupā, ir jāveic vieni un tie paši uzdevumi, un ka vienas un tās pašas funkciju grupas ietvaros šo abu kategoriju līgumdarbinieku pieņemšanai darbā ir nepieciešams viens un tas pats diplomu vai profesionālās pieredzes līmenis.

Turklāt, tā kā līgumdarbinieku Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a panta nozīmē situācija nav līdzīga līgumdarbinieku palīguzdevumiem situācijai, nevar arī būt jautājuma par to, ka ir pārkāpta Direktīva 1999/70 par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku.

(skat. 40., 41., 43., 44. un 58. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1983. gada 6. oktobris, no 118/82 līdz 123/82 Celant u.c./Komisija, 22. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1998. gada 30. septembris, T‑121/97 Ryan/Revīzijas palāta, 98. un 104. punkts.

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa: 2011. gada 21. septembris, T‑325/09 P Adjemian u.c./Komisija, 83. punkts un tajā minētā judikatūra.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 19. oktobris, F‑59/05 De Smedt/Komisija, 71. un 76. punkts; 2009. gada 12. marts, F‑104/06 Arpaillange u.c./Komisija, 60., 61. un 63. punkts.