Language of document : ECLI:EU:F:2011:93

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera întâi)

28 iunie 2010

Cauza F‑49/10

Carlo De Nicola

împotriva

Băncii Europene de Investiții

„Funcție publică – Personalul Băncii Europene de Investiții – Asigurare de sănătate – Refuzul suportării unor cheltuieli medicale – Cerere de desemnare a unui medic independent – Termen rezonabil”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, precum și al articolului 41 din Regulamentul personalului Băncii Europene de Investiții prin care domnul De Nicola solicită, în special, pe de o parte, anularea deciziei din 7 mai 2010 prin care directorul de resurse umane al Băncii Europene de Investiții (denumită în continuare „Banca”) a respins ca inadmisibilă cererea sa, prezentată în temeiul articolului 41 din Regulamentul personalului Băncii, prin care solicitase inițierea procedurii de conciliere în vederea obținerii anumitor cheltuieli medicale, pe de altă parte, obligarea Băncii la plata sumei de 3 000 de euro și a dobânzilor aplicabile, în temeiul acestor cheltuieli

Decizia:      Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Agenți ai Băncii Europene de Investiții – Acțiune – Acțiune îndreptată împotriva deciziei unui comitet de apel instituit în cadrul Băncii – Admisibilitate – Excepție – Decizie care nu constituie o reexaminare a deciziei de apel

(Regulamentul personalului Băncii Europene de Investiții, art. 41)

2.      Funcționari – Agenți ai Băncii Europene de Investiții – Acțiune – Motive – Motiv întemeiat pe nerespectarea procedurii în materie de asigurări de sănătate – Motiv inoperant în raport cu o acțiune în anulare împotriva unei decizii de refuz de inițiere a procedurii

(Regulamentul personalului Băncii Europene de Investiții, art. 35)

3.      Funcționari – Agenți ai Băncii Europene de Investiții – Acțiune – Termen de introducere a cererii de inițiere a procedurii de contestare – Aplicare prin analogie a articolelor 90 și 91 din statut

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91; Regulamentul personalului Băncii Europene de Investiții, art. 35 și 41)

4.      Funcționari – Agenți ai Băncii Europene de Investiții – Drepturi și obligații – Obligația Băncii de a indica în actele care lezează căile de atac pe care le pot exercita destinatarii, precum și termenele aferente – Inexistență – Încălcare a obligației de solicitudine și a principiului bunei administrări – Inexistență

1.      Concluziile îndreptate împotriva deciziei unui Comitet de apel instituit în cadrul Băncii Europene de Investiții în materie de evaluare a membrilor personalului au drept efect sesizarea instanței Uniunii în legătură cu rapoartele de evaluare împotriva cărora a fost introdusă o astfel de acțiune administrativă. Același efect îl au concluziile care vizează decizia unui comitet de recurs competent să se pronunțe cu privire la contestațiile îndreptate împotriva rapoartelor de apreciere și a deciziilor în materie de promovare.

Nu constituie o decizie care se substituie deciziei contestate o decizie de respingere a unei cereri de inițiere a procedurii de conciliere, în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul personalului Băncii, care se întemeiază pe aceleași motive precum decizia contestată și care invocă inadmisibilitatea cererii. O astfel de decizie de respingere se opune chiar prin obiectul ei reexaminării deciziei contestate, pe care ar fi trebuit să o vizeze procedura de conciliere, dacă ar fi fost inițiată.

(a se vedea punctele 42 și 43)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 23 februarie 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 și T‑109/99, punctul 132

2.      O cauză de inadmisibilitate potrivit căreia o acțiune nu a fost precedată de procedura internă în materie de asigurări de sănătate este, prin definiție, inoperantă în raport cu concluziile în anulare îndreptate împotriva deciziei de respingere a unei cereri de inițiere a procedurii menționate, prin care reclamantul contestă tocmai legalitatea deciziei de refuz de inițiere a procedurii.

(a se vedea punctul 57)

3.      În litigiile dintre Banca Europeană de Investiții și angajații săi, decizii similare, prin natură, celor dintre instituțiile Uniunii și funcționarii sau agenții lor, întemeiate pe articolele 90 și 91 din statut, având în vedere că Regulamentul personalului nu precizează nimic, ținând seama de natura specifică a sistemului aplicabil membrilor personalului Băncii, se impune folosirea ca referință a normelor statutului și aplicarea lor prin analogie. În această privință, căile de contestare existente în cadrul Băncii și disponibile membrilor personalului acesteia și dreptul la exercitarea unei acțiuni la Curtea de Justiție, de care beneficiază aceștia, având aceeași finalitate precum procedura reclamației și acțiunea prevăzute la articolele 90 și 91 din statut, aplicarea prin analogie a unui termen de trei luni poate, în consecință, precum în cazul funcționarilor și al celorlalți agenți ai Uniunii, să reprezinte o conciliere justă între, pe de o parte, dreptul la protecția jurisdicțională efectivă și, pe de altă parte, cerința securității juridice.

În consecință, în lipsa unui termen pentru introducerea unei cereri de desemnare a unui al treilea medic în cadrul sistemului instituit de Bancă pentru restituirea cheltuielilor medicale, trebuie să se considere că cererea de desemnare trebuie introdusă în termen de trei luni. Astfel, procedura de desemnare, prin care un membru al personalului poate contesta avizul medicului consultant al Băncii, este prealabilă sesizării instanței. În raport cu acest aspect, se aseamănă în mai mare măsură cu procedura de reclamație prevăzută la articolul 90 alineatul (2) din statut decât cu procedura de conciliere, care nu are decât caracter facultativ.

(a se vedea punctele 62-64, 66, 70 și 72)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: De Nicola/BEI, citată anterior, punctele 98-101

4.      Deși este destul de regretabil, în raport cu obligația de solicitudine și cu principiul bunei administrări, că serviciile competente nu informează complet un membru al personalului în legătură cu drepturile sale și par a nu cunoaște ele însele existența unei proceduri de contestare, niciun text nu obligă Banca Europeană de Investiții să notifice căile și termenele pentru exercitarea acțiunii prevăzute împotriva unuia dintre actele care lezează un membru al personalului, căruia îi este destinat.

(a se vedea punctul 79)