Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 września 2012 r. – Bermejo Garde przeciwko EKES

(Sprawa F-51/10)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Zatrudnienie – Ogłoszenie o naborze – Akt niekorzystny – Interes prawny – Wymogi językowe – Organ właściwy do przyjęcia ogłoszenia o naborze – Prezydium EKES)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Moises Bermejo Garde (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) (przedstawiciele: M. Lernhart, pełnomocnik, wspierana przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności ogłoszenia o naborze EKES nr 43/09 dotyczącego powołania na stanowisko dyrektora w dyrekcji do spraw ogólnych oraz wszystkich decyzji podjętych na podstawie tego ogłoszenia. Po drugie, nakazanie stronie pozwanej zapłaty na rzecz skarżącego kwoty pieniężnej tytułem odszkodowania.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność ogłoszenia o naborze nr 43/09 dotyczącego powołania na stanowisko dyrektora w dyrekcji do spraw ogólnych Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez M. Bermeja Gardego.

____________

1 Dz.U. C 246 z 11.9.2010, s. 42.