Language of document :

Žaloba podaná 24. júna 2010 - De Nicola/EIB

(vec F-49/10)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, avvocato)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Zrušiť rozhodnutie oznámené žalobcovi 11. mája 2010 v časti, v ktorej nevyhovelo jeho návrhu na zmierlivé urovnanie sporu tým, že implicitne zamietlo návrh na náhradu lekárskych výdavkov týkajúcich sa laserovej terapie, a zaviazať žalovanú, aby žalobcovi uhradila sumu 3 000 eur zvýšenú o úroky a nové menové zhodnotenie priznaných súm

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie oznámené elektronickou správou z 11. mája 2010,

zaviazať EIB, aby žalobcovi nahradila sumu 3 000 eur vynaloženú na laserovú terapiu uskutočnenú v roku 2007, vrátane náhrady škody vyplývajúcej z poklesu hodnoty meny a úrokov z priznaných súm,

zaviazať EIB na náhradu trov konania.

____________