Language of document :

Kanne 13.5.2016 – Janukovytš v. neuvosto

(Asia T-245/16)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Oleksandr Viktorovytš Janukovytš (Donetsk, Ukraina) (edustaja: T. Beazley, QC)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta 4.3.2016 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2016/318 (EUVL 2016, L 60, s. 76) siltä osin kuin se koskee kantajaa,

kumoamaan Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta 4.3.2016 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/311 (EUVL 2016, L 60, s. 1), koska siinä ei kumota asetusta N:o 208/2014 siltä osin kuin se koskee kantajaa,

velvoittamaan neuvoston korvaamaan hänelle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa seitsemään kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että Euroopan unionin neuvostolla (jäljempänä neuvosto) ei ollut asianmukaista oikeusperustaa riidanalaisille toimille. Tämä kanneperuste ja seuraavat kanneperusteet perustuvat seuraaville seikoille. Riidanalaiset toimenpiteet eivät täytä edellytyksiä sille, että niiden oikeusperustana käytettiin SEU 29 artiklaa. Riidanalaiset toimenpiteet ovat ristiriidassa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2016/318 nimenomaisesti mainittujen tavoitteiden kanssa (oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien noudattaminen Ukrainassa). Riidanalaisilla toimenpiteillä nimittäin vaarannetaan oikeusvaltio ja loukataan ihmisoikeuksia, koska niillä tuetaan hallintoa, jolla ei ole takanaan ihmisoikeuksien noudattamisen ja oikeusvaltion ylläpitämisen perinteitä. Neuvosto ei voi luottaa Ukrainan valtakunnansyyttäjän tai tuomioistuinten päätöksiin, koska ne eivät ole riippumattomia tai puolueettomia ja koska Ukrainan tämänhetkinen hallinto ohjaa niitä poliittisesti. Ukrainan viranomaiset ovat jatkuvasti loukanneet kantajan syyttömyysolettamaa.

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että neuvosto käytti toimivaltaansa väärin. Neuvoston varsinainen tavoite riidanalaisten toimenpiteiden toteuttamisella oli ja on edelleen päästä Ukrainan nykyisen hallinnon suosioon ja lisätä poliittista vaikutusvaltaansa tähän hallintoon, mitkä eivät ole asianmukaisia tapoja käyttää kyseessä olevaa toimivaltaa.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei neuvosto esittänyt asianmukaisia tai riittäviä perusteluita vaan pelkästään stereotyyppisiä ja epätäsmällisiä toteamuksia.

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei kantaja täyttänyt kyseisenä ajankohtana luetteloon merkitsemistä varten asetettuja edellytyksiä. Aineisto, johon neuvosto tukeutuu, ei muodostanut riittävän vankkaa tosiseikastoa tukemaan päätöstä merkitä kantajan nimi luetteloon.

Viides kanneperuste, joka perustuu siihen, että neuvosto teki ilmeisiä arviointivirheitä mainitessaan kantajan nimen riidanalaisissa toimenpiteissä. Neuvostolla ei ollut konkreettisia, tosiseikkojen osalta luotettavia ja yhtäpitäviä todisteita, joilla se olisi voinut perustella riidanalaisia toimenpiteitä, eikä se arvioinut sen hallussa olevaa rajallista aineistoa riittävän täsmällisesti.

Kuudes kanneperuste, joka perustuu siihen, että kantajan puolustautumisoikeuksia on loukattu ja/tai että häneltä on evätty tehokas oikeussuoja. Kantaja väittää, ettei neuvosto muun muassa kuullut häntä asianmukaisella tavalla ennen riidanalaisten toimenpiteiden toteuttamista ja ettei hänelle myönnetty asianmukaista tai oikeudenmukaista mahdollisuutta korjata virheitä tai toimittaa merkityksellisiä tietoja.

Seitsemäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että kantajan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja omistusoikeuksia on loukattu.

____________