Language of document : ECLI:EU:T:2019:505


 


 Решение на Общия съд (шести състав) от 11 юли 2019 г. —
Yanukovych/Съвет

(Съединени дела T245/16 и T286/17)

„Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват — Запазване на името на жалбоподателя в списъка — Задължение на Съвета да провери дали решението на орган на трета държава е било прието при спазване на правото на защита и на правото на ефективна съдебна защита“

1.      Съдебно производство — Искова молба или жалба — Изисквания за форма — Кратко изложение на посочените основания — Общо препращане към други приложени към жалбата документи — Недопустимост

(член 21 от Статута на Съда; член 76, параграф 1, буква г) от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 57 и 58)

2.      Европейски съюз — Съдебен контрол за законосъобразност на актовете на институциите — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средствата на лицата, присвоили държавни средства, и на свързаните с тях физически или юридически лица и образувания — Обхват на контрола

(член 275, втора алинея ДФЕС; член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз; решения (ОВППС) 2016/318 и (ОВППС) 2017/381 на Съвета; регламенти 2016/311 и 2017/374 на Съвета)

(вж. т. 73 и 74)

3.      Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Решение за замразяване на средства — Приемане или оставяне в сила въз основа на съдебно производство, водено от органите на трета държава за присвояване на публични средства — Допустимост — Условие — Национално решение, прието при спазване на правото на защита и на правото на ефективна съдебна защита — Задължение на Съвета да извърши проверка — Задължение за мотивиране — Обхват — Трета държава, която се е присъединила към Европейската конвенция за правата на човека — Липса на последици

(решения (ОВППС) 2016/318 и (ОВППС) 2017/381 на Съвета; регламенти 2016/311 и 2017/374 на Съвета)

(вж. т. 75—80, 85—87 и 91—95)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна, от една страна, на Решение (ОВППС) 2016/318 на Съвета от 4 март 2016 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 60, 2016 г., стр. 76), и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/311 на Съвета от 4 март 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 60, 2016 г., стр. 1), и от друга страна, на Решение (ОВППС) 2017/381 на Съвета от 3 март 2017 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 58, 2017 г., стр. 34), и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/374 на Съвета от 3 март 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 58, 2017 г., стр. 1), доколкото името на жалбоподателя е оставено в списъка на лицата, органите и образуванията, към които се прилагат ограничителните мерки

Диспозитив

1)

Отменя Решение (ОВППС) 2016/318 на Съвета от 4 март 2016 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна, и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/311 на Съвета от 4 март 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна, както и Решение (ОВППС) 2017/381 на Съвета от 3 март 2017 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна, и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/374 на Съвета от 3 март 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна, доколкото името на г‑н Олександър Викторович Янукович е запазено в списъка на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилагат тези ограничителни мерки.

2)

Съветът на Европейския съюз понася, наред с направените от него съдебни разноски, и тези на г‑н Янукович.