Language of document : ECLI:EU:T:2019:505


 


 Üldkohtu (kuues koda) 11. juuli 2019. aasta otsus – Yanukovych vs. nõukogu

(liidetud kohtuasjad T245/16 ja T286/17)

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas – Rahaliste vahendite külmutamine – Isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime jätmine loetellu – Nõukogu kohustus kontrollida, et kolmanda riigi asutuse otsuse tegemisel järgiti kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele

1.      Kohtumenetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Ülevaade fakti- ja õigusväidetest – Üldine viide muudele hagile lisatud dokumentidele – Vastuvõetamatus

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 21; Üldkohtu kodukord, artikli 76 lõike 1 punkt d)

(vt punktid 57 ja 58)

2.      Euroopa Liit – Institutsioonide aktide seaduslikkuse kohtulik kontroll – Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas – Riigi vahendite õigusvastase kasutamisega seotud isikute ning nendega seotud isikute, üksuste ja asutuste rahaliste vahendite külmutamine – Kontrolli ulatus

(ELTL artikli 275 lõige 2d; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikkel 47; nõukogu otsused (ÜVJP) 2016/318 ja 2017/381; nõukogu määrused 2016/311 ja 2017/374)

(vt punktid 73 ja 74)

3.      Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas – Rahaliste vahendite külmutamise otsus – Kehtestamine või kehtima jätmine kolmanda riigi asutuste läbiviidud kohtumenetluses riigi vahendite õigusvastase kasutamise üle – Lubatavus – Tingimus – Kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele järgides tehtud riigisisene otsus – Nõukogu kontrollikohustus – Põhjendamiskohustus – Ulatus – Kolmas riik, kes on ühinenud Euroopa inimõiguste konventsiooniga – Mõju puudumine

(Nõukogu otsused (ÜVJP) 2016/318 ja 2017/381; nõukogu määrused 2016/311 ja 2017/374)

(vt punktid 75–80, 85–87 ja 91–95)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada esiteks nõukogu 4. märtsi 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/318, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2016, L 60, lk 76), ja nõukogu 4. märtsi 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/311, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2016, L 60, lk 1); teiseks tühistada nõukogu 3. märtsi 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/381, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2017, L 58, lk 34), ja nõukogu 3. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/374, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2017, L 58, lk 1), sest hageja nimi jäeti alles nende isikute, üksuste ja asutuste nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 4. märtsi 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/318, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas, ja nõukogu 4. märtsi 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/311, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas; samuti tühistada nõukogu 3. märtsi 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/381, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas, ja nõukogu 3. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/374, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas, osas, milles Oleksandr Viktorovych Yanukovychi nimi jäeti alles nende isikute, üksuste ja asutuste nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

2.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja O. Yanukovychi kohtukulud.