Language of document : ECLI:EU:T:2019:505


 


 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas
Yanukovych / Taryba

(Sujungtos bylos T245/16 ir T286/17)

„Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Lėšų įšaldymas – Asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašas – Ieškovo vardo ir pavardės palikimas sąraše – Tarybos pareiga patikrinti, ar trečiosios valstybės valdžios institucijos sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę gynybą“

1.      Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka – Bendra nuoroda į kitus prie ieškinio pridėtus rašytinius dokumentus – Nepriimtinumas

(Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnis; Bendrojo Teismo procedūros reglamento 76 straipsnio1 dalies d punktas)

(žr. 57, 58 punktus)

2.      Europos Sąjunga – Teismo vykdoma institucijų aktų teisėtumo kontrolė – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Asmenų, susijusių su valstybės lėšų pasisavinimu, ir su jais susijusių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų lėšų įšaldymas – Kontrolės apimtis

(SESV 275 straipsnio antra pastraipa; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis; Tarybos sprendimai (BUSP) 2016/318 ir (BUSP) 2017/381; Tarybos reglamentai 2016/311 ir 2017/374)

(žr. 73, 74 punktus)

3.      Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Sprendimas įšaldyti lėšas – Priėmimas ar palikimas galioti remiantis trečiosios valstybės valdžios institucijų atlikta teismine procedūra valstybės lėšų pasisavinimo srityje – Leistinumas – Sąlyga – Nacionalinis sprendimas, priimtas paisant teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę apsaugą – Tarybai tenkanti pareiga patikrinti – Pareiga motyvuoti – Apimtis – Trečioji valstybė, prisijungusi prie Europos žmogaus teisių konvencijos – Poveikio nebuvimas

(Tarybos sprendimai (BUSP) 2016/318 ir (BUSP) 2017/381; Tarybos reglamentai 2016/311 ir 2017/374)

(žr. 75–80, 85–87, 91–95 punktus)

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti, pirma, 2016 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/318, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 60, 2016, p. 76), ir 2016 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/311, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 60, 2016, p. 1), ir, antra, 2017 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/381, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 58, 2017, p. 34), ir 2017 m. kovo 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/374, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 58, 2017, p. 1), kiek jais ieškovo vardas ir pavardė palikti asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikytinos šios ribojamosios priemonės, sąraše.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2016 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/318, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, ir 2016 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/311, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, taip pat 2017 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/381, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, ir 2017 m. kovo 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/374, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, kiek jais Oleksandr Viktorovych Yanukovych vardas ir pavardė palikti asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikytinos šios ribojamosios priemonės, sąraše.

2.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir O. V. Yanukovych bylinėjimosi išlaidas.