Language of document : ECLI:EU:T:2019:505


 


 Hotărârea Tribunalului (Camera a șasea) din 11 iulie 2019 – Yanukovych/Consiliul

(Cauzele conexate T245/16 și T286/17)

„Politica externă ș i de securitate comun ă – M ăsuri restrictive adoptate având în vedere situa ț ia din Ucrain a – Î nghe ț area fondurilo r – L ista persoanelor, a entită ț ilor ș i a organismelor cărora li se aplică înghe ț area fondurilor ș i a resurselor economic e – M en ț inerea numelui reclamantului pe listă – Obliga ț ia Consiliului să verifice că decizia unei autorită ț i a unui stat ter ț a fost luată cu respectarea dreptului la apărare ș i a dreptului la protec ț ie jurisdic ț ională efectivă”

1.      Procedură jurisdicțională – Cerere de sesizare – Cerințe de formă – Expunere sumară a motivelor invocate – Trimitere globală la alte înscrisuri anexate la cererea introductivă – Inadmisibilitate

[Statutul Curții de Justiție, art. 21; Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 76 alin. (1) lit. (d)]

(a se vedea punctele 57 și 58)

2.      Uniunea Europeană – Controlul jurisdicțional al legalității actelor instituțiilor – Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina – Înghețarea fondurilor persoanelor implicate în deturnări de fonduri publice și ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor care le sunt asociate – Întinderea controlului

[art. 275 al doilea paragraf TFUE; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 47; Decizia (PESC) 2016/318 a Consiliului și Decizia (PESC) 2017/381 a Consiliului; Regulamentul 2016/311 al Consiliului și Regulamentul 2017/374 al Consiliului]

(a se vedea punctele 73 și 74)

3.      Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina – Decizie de înghețare a fondurilor – Adoptare sau menținere pe baza unei proceduri judiciare desfășurate de autoritățile unui stat terț în materie de deturnare de fonduri publice – Admisibilitate – Condiție – Decizie națională adoptată cu respectarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă – Obligație de verificare ce revine Consiliului – Obligația de motivare –Conținut – Stat terț care a aderat la Convenția europeană a drepturilor omului – Lipsa incidenței

[Decizia (PESC) 2016/318 a Consiliului și Decizia (PESC) 2017/381 a Consiliului; Regulamentul 2016/311 al Consiliului și Regulamentul 2017/374 al Consiliului]

(a se vedea punctele 75-80, 85-87 și 91-95)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se urmărește anularea, pe de o parte, a Deciziei (PESC) 2016/318 a Consiliului din 4 martie 2016 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO 2016, L 60, p. 76) și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/311 al Consiliului din 4 martie 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO 2016, L 60, p. 1) și, pe de altă parte, a Deciziei (PESC) 2017/381 a Consiliului din 3 martie 2017 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO 2017, L 58, p. 34) și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/374 al Consiliului din 3 martie 2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO 2017, L 58, p. 1), în măsura în care numele reclamantului a fost menținut pe lista persoanelor, a entităților și a organismelor cărora li se aplică aceste măsuri restrictive.

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia (PESC) 2016/318 a Consiliului din 4 martie 2016 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/311 al Consiliului din 4 martie 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina, precum și Decizia (PESC) 2017/381 a Consiliului din 3 martie 2017 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/374 al Consiliului din 3 martie 2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina, în măsura în care numele domnului Oleksandr Victorovych Yanukovych a fost menținut pe lista persoanelor, a entităților și a organismelor cărora li se aplică aceste măsuri restrictive.

2)

Consiliul Uniunii Europene suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de domnul Yanukovych.