Language of document :

Prasība, kas celta 2021. gada 22. aprīlī – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-259/21)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji: I. Liukkonen un I. Terwinghe)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

atcelt Padomes Regulas (ES) 2021/92 (2021. gada 28. janvāris), ar ko 2021. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, 15.–17. un 20. pantu un 59. panta 2. punktu 1 ;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Parlamenta ieskatā jomu regulējošie leģislatīvie akti, proti, Regulas (ES) 2019/1241 2 10. panta 4. punkts un 15. pants un Regulas (ES) 2019/472 3 9. pants paredz, ka tādi pasākumi kā šajā prasībā minētie ir jāpieņem ar LESD 290. pantā minētiem deleģētajiem aktiem.

Savas prasības atbalstam Parlaments izvirza divus pamatus. Pirmais pamats ir par procedūras nelikumību un ļaunprātīgu izmantošanu, jo apstrīdētie pasākumi esot bijuši jāievieš ar LESD 290. pantā minētajiem deleģētajiem aktiem, nevis ar LESD 43. panta 3. punkta procedūru. Otrais pamats ir par lojālas sadarbības neievērošanu, pārkāpjot LES 13. panta 2. punktu. Padome, pieņemdama apstrīdētos noteikumus saskaņā ar procedūru, kas nav paredzēta tiesību aktos, kuru līdzautore tā ir, liedza Parlamentam kontroles tiesības, kas tam būtu bijušas, ja tiktu izmantota parastā procedūra.

____________

1     OV 2021, L 31, 31. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1241 (2019. gada 20. jūnijs) par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 2019/2006, (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013, (ES) 2016/1139, (ES) 2018/973, (ES) 2019/472 un (ES) 2019/1022 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2549/2000, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005 (OV 2019, L 198, 105. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/472 (2019. gada 19. marts), ar ko izveido daudzgadu plānu krājumiem, kurus zvejo rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos, un zvejniecībām, kuras šos krājumus izmanto, un ar ko groza Regulas (ES) 2016/1139 un (ES) 2018/973 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008 (OV 2019, L 83, 1. lpp.).