Language of document :

A Tribunal do Trabalho de Viseu (Portugália) által 2012. július 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Worten - Equipamentos para o Lar, SA kontra ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho

(C-342/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal do Trabalho de Viseu

Az alapeljárás felei

Felperes: Worten - Equipamentos para o Lar, SA

Alperes: ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 95/46/EK irányelv 2. cikkét, hogy a munkaidő-nyilvántartás, azaz az egyes munkavállalók munkaideje kezdési és befejezési időpontjának feltüntetése, valamint a munkaközi szünet vagy a munkaidőn kívüli időszak nyilvántartása a személyes adatok fogalmába tartozik?

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén, a 95/46/EK irányelv 17. cikkének (1) bekezdése alapján a portugál államnak rendelkeznie kell-e a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekről a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülés, véletlen elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés elleni védelme érdekében, különösen, ha a feldolgozás közben az adatokat hálózaton keresztül továbbítják?

Ugyanakkor az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén, amennyiben a tagállam nem hoz semmilyen intézkedést a 95/46/EK irányelv 17. cikkének (1) bekezdésében foglaltak teljesítésére, és amikor a munkáltató, azaz ezen adatok kezelője ezen adatokra korlátozódó hozzáférést nyújtó olyan rendszert hoz létre, amely nem biztosítja a munkafeltételek ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság automatikus hozzáférését, úgy kell-e értelmezni az uniós jog elsőbbségének elvét, hogy a tagállam nem szankcionálhatja az említett munkáltatót e magatartásáért?

____________

1 - A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.).