Language of document : ECLI:EU:C:2013:355

Дело C‑342/12

Worten — Equipamentos para o Lar SA

срещу

Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)

(Преюдициално запитване, отправено от Tribunal do Trabalho de Viseu)

„Обработване на лични данни — Директива 95/46/ЕО — Член 2 — Понятие „лични данни“ — Членове 6 и 7 — Принципи, отнасящи се до качеството на данните и до законността на обработването на данни — Член 17 — Надеждност на обработването — Работно време на работниците — Регистър на работното време — Достъп на компетентния национален орган за контрол на условията на труд — Задължение на работодателя да предостави на разположение регистъра на работното време, така че да позволи неговото незабавно консултиране“

Резюме — Решение на Съда (трети състав) от 30 май 2013 г.

1.        Сближаване на законодателствата — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Директива 95/46 — Приложно поле — Понятие „лични данни“ — Регистър на работното време, в който за всеки работник се посочват часовете на започване и приключване на работа, както и съответните паузи или почивки — Включване

(член 2, буква а) от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета)

2.        Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Идентифициране на релевантни елементи на правото на Съюза — Преформулиране на въпросите

(член 267 ДФЕС)

3.        Сближаване на законодателствата — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Директива 95/46 — Национална правна уредба, задължаваща работодателя да предостави на разположение на компетентния национален орган за контрол на условията на труд регистър на работното време, така че да позволи неговото незабавно консултиране — Допустимост — Условие — Необходим характер на посоченото задължение

(член 6, параграф 1, букви б) и в) и член 7, букви в) и д) от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета)

1.        Член 2, буква а) от Директива 95/46 за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни трябва да се тълкува в смисъл, че регистър на работното време, в който за всеки работник се посочват часовете на започване и приключване на работа, както и съответните паузи или почивки през работния ден, спада към понятието „лични данни“ по смисъла на тази разпоредба.

(вж. точка 22; точка 1 от диспозитива)

2.        Вж. текста на решението.

(вж. точки 30 и 31)

3.        Член 6, параграф 1, букви б) и в), както и член 7, букви в) и д) от Директива 95/46 за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба, която задължава работодателя да предостави на разположение на компетентния национален орган за контрол на условията на труд регистъра на работното време, така че да му позволи неговото незабавно консултиране, при условие че това задължение е необходимо за изпълнението от този орган на задачите му по контрол на прилагането на правната уредба в областта на условията на труд, по-конкретно що се отнася до работното време.

(вж. точка 45; точка 2 от диспозитива)