Language of document : ECLI:EU:C:2013:355

Sag C-342/12

Worten – Equipamentos para o Lar SA

mod

Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal do Trabalho de Viseu)

»Behandling af personoplysninger – direktiv 95/46/EF – artikel 2 – begrebet »personoplysninger« – artikel 6 og 7 – princippet vedrørende oplysningernes pålidelighed og vedrørende grundlaget for behandling af personoplysninger – artikel 17 – behandlingssikkerhed – arbejdstageres arbejdstid – arbejdstidsregister – adgang for de kompetente myndigheder på området for tilsyn med arbejdsvilkårene – arbejdsgiverens forpligtelse til at stille arbejdstidsregisteret til rådighed på en måde, der muliggør umiddelbar aflæsning«

Sammendrag – Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 30. maj 2013

1.        Tilnærmelse af lovgivningerne – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – direktiv 95/46 – anvendelsesområde – begrebet personoplysninger – arbejdstidsregister, der for hver arbejdstager indeholder angivelsen af tidspunkterne for arbejdsdagens påbegyndelse og afslutning samt tilsvarende for afbrydelser eller pauser – omfattet

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46, art. 1, stk. 2, litra a)]

2.        Præjudicielle spørgsmål – Domstolens kompetence – fastlæggelse af de relevante EU-retlige forhold – omformulering af spørgsmålene

(Art. 267 TEUF)

3.        Tilnærmelse af lovgivningerne – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – direktiv 95/46 – national lovgivning, der pålægger arbejdsgiveren en forpligtelse til at stille arbejdstidsregisteret til rådighed for den kompetente nationale myndighed på området for tilsyn med arbejdsvilkår på en måde, der muliggør umiddelbar aflæsning – lovlig – betingelse – nødvendigheden af den nævnte forpligtelse

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46, art. 6, stk. 1 litra b) og c), og art. 7, litra c) og e)]

1.        Artikel 2, litra a), i direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger skal fortolkes således, at et arbejdstidsregister, der for hver arbejdstager indeholder angivelsen af tidspunkterne for arbejdsdagens påbegyndelse og afslutning samt tilsvarende for afbrydelser eller pauser, er omfattet af begrebet »personoplysninger« i denne bestemmelses forstand.

(jf. præmis 22 og domskonkl. 1)

2.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 30 og 31)

3.        Artikel 6, stk. 1, litra b) og c), samt artikel 7, litra c) og e), i direktiv 95/46 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning, der pålægger arbejdsgiveren en forpligtelse til at stille arbejdstidsregisteret til rådighed for den kompetente nationale myndighed på området for tilsyn med arbejdsvilkår på en måde, der muliggør umiddelbar aflæsning, for så vidt som denne forpligtelse er nødvendig med henblik på denne myndigheds gennemførelse af sine tilsynsopgaver med forvaltningen af lovgivningen på området for arbejdsvilkår, bl.a. for så vidt angår arbejdstid.

(jf. præmis 45 og domskonkl. 2)