Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 31. martā iesniedza Tribunal administratif de Dijon (Francija) – X/Préfet de Saône-et-Loire

(Lieta C-206/21)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal administratif de Dijon

Pamatlietas puses

Prasītājs: X

Atbildētājs: Préfet de Saône-et-Loire

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Direktīvas 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) 1 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kā arī 8. panta 4. punktu, paredzot prasību par veselības apdrošināšanu un pietiekamiem līdzekļiem, lai nekļūtu par slogu sociālās palīdzības sistēmai, ir ieviesta netieša diskriminācija, kas ir pretrunā šī nolēmuma 7. punktā minētajām tiesību normām, par sliktu personām, kas invaliditātes dēļ nevar veikt profesionālo darbību, vai arī var veikt vienīgi ierobežotas darbības, un tādējādi nonāk tādā situācijā, ka tās nespēj iegūt savā rīcībā pietiekamus līdzekļus, lai apmierinātu savas vajadzības, būtiski vai pārmērīgi neizmantojot tās dalībvalsts sociālās palīdzības sistēmu, kur atrodas šādu personu dzīvesvieta?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV 2004, L 158, 77. lpp.).