Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poola) 23. märtsil 2021 – K.D. versus Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

(kohtuasi C-208/21)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Põhikohtuasja pooled

Hageja: K.D.

Kostja: Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2005/29/EÜ1 artikli 3 lõiget 1 koostoimes artikli 2 punktiga d tuleb tõlgendada nii, et see keskendub ebaausa kaubandustava mõiste määratlemisel ainult asjaoludele, mis on seotud lepingu sõlmimise ja tarbijale kaupade esitlemisega, või tuleb direktiivi ulatuse ja seega ka ebaausa kaubandustava mõistega hõlmata ka see, kuidas sellise toote väljatöötanud ettevõtja on sõnastanud eksitava tüüplepingu, mis on teise ettevõtja poolt pakutava müügipakkumuse aluseks, kuigi see ettevõtja ei ole otseselt seotud toote turule viimisega?

2.    Kas esimesele küsimusele jaatava vastuse korral tuleb asuda seisukohale, et direktiivi 2005/29/EÜ alusel vastutab ebaausa kaubandustava kasutamise eest ettevõtja, kes on sõnastanud eksitava tüüplepingu, või ka ettevõtja, kes sellise tüüplepingu alusel esitleb toodet tarbijale ja vastutab otseselt toote turule viimise eest, või tuleb hoopis asuda seisukohale, et direktiivi 2005/29/EÜ alusel vastutavad mõlemad ettevõtjad?

3.    Kas direktiivi 2005/29/EÜ artikli 3 lõikega 2 on vastuolus niisugune liikmesriigi õigusnorm (liikmesriigi õiguse tõlgendus), mis annab tarbijale õiguse nõuda liikmesriigi kohtus ettevõtjaga vastastikuste soorituste kohta sõlmitud lepingu kehtetuks tunnistamist, kui tarbija tahteavaldus lepingu sõlmimiseks on esitatud ettevõtja kasutatud ebaausa kaubandustava mõjul?

4.    Kas kolmandale küsimusele jaatava vastuse korra tuleb asuda seisukohale, et ettevõtja sellise tegevuse hindamise aluseks, mille käigus ettevõtja kasutab suhetes tarbijaga arusaamatut ja ebaselget tüüplepingut, on direktiiv 93/132 ning kas seoses sellega tuleb lepingutingimuste lihtsas ja arusaadavas keeles sõnastamise nõuet, mis on ette nähtud direktiivi 93/13 artiklis 5, tõlgendada nii, et tarbijaga sõlmitud kapitalikogumiskindlustuse lepingutes kujutab see nõue endast individuaalselt kokkulepitavat lepingutingimust, mis ei määratle otseselt investeerimisriski ulatust lepingu kehtivusaja jooksul, vaid ainult teavitab asjaolust, et tarbija võib kaotada osa esimesest sissemaksest ja jooksvatest maksetest, kui loobub kindlustusest enne kindlustusperioodi lõppu?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv) (ELT 2005, L 149, lk 22).

2 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).