Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammarrätten i Stockholm (Szwecja) w dniu 4 maja 2015 r. – Tele2 Sverige AB / Post- och telestyrelsen

(Sprawa C-203/15)

Język postępowania: szwedzki

Sąd odsyłający

Kammarrätten i Stockholm.

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Tele2 Sverige AB.

Druga strona postępowania: Post- och telestyrelsen.

Pytania prejudycjalne

Czy ogólny obowiązek przechowywania danych dotyczących ruchu obejmujący wszystkie osoby, wszystkie środki komunikacji elektronicznej i wszystkie dane dotyczące ruchu bez rozróżnienia, ograniczenia, czy wyjątków do celów zwalczania przestępczości (jak opisano [we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym]) jest zgodny z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE1 z uwzględnieniem art. 7, 8 i 52 ust. 1 karty?

W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze, czy przechowywanie może być jednak dozwolone, gdy:

a)    dostęp organów krajowych do przechowywanych danych jest ustalony w sposób [opisany we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym] orazb)    wymogi w zakresie bezpieczeństwa są regulowane w sposób [opisany we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym], a takżec)    wszystkie dane dotyczące ruchu maja być przechowywane przez sześć miesięcy, licząc od dnia zakończenia łączności a następnie usuwane w sposób [opisany we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym]?