Language of document : ECLI:EU:C:2017:222

DOMSTOLENS BESLUT (stora avdelningen)

den 16 mars 2017 (*)

”Rättelse av dom”

I de förenade målen C‑203/15 REC och C‑698/15 REC,

angående beslut att begära förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, från Kammarrätten i Stockholm (Sverige) och Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Appellationsdomstolen för England och Wales, avdelningen för tvistemål och förvaltningsmål, Förenade kungariket) av den 29 april 2015 respektive den 9 december 2015 som inkom till domstolen den 4 maj 2015 respektive den 28 december 2015, i målen

Tele2 Sverige AB (C‑203/15 REC)

mot

Post- och telestyrelsen,

och

Secretary of State for the Home Department (C‑698/15 REC)

mot

Tom Watson,

Peter Brice,

Geoffrey Lewis,

ytterligare deltagare i rättegången:

Open Rights Group,

Privacy International,

The Law Society of England and Wales,

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordföranden K. Lenaerts, vice ordföranden A. Tizzano, avdelningsordförandena R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz (referent), J. L. da Cruz Vilaça, E. Juhász och M. Vilaras samt domarna A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin, F. Biltgen och C. Lycourgos,

generaladvokat: H. Saugmandsgaard Øe,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

och efter att ha hört generaladvokaten,

följande

Beslut

1        Den 21 december 2016 meddelade domstolen (stora avdelningen) domen Tele2 Sverige och Watson m.fl. (C‑203/15 och C‑698/15, EU:C:2016:970).

2        I den engelska och den svenska versionen av domen förekommer ett skrivfel som enligt artikel 103.1 i domstolens rättegångsregler ska rättas av domstolen på eget initiativ.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) följande:

1)      Den första meningen i punkt 111 i den engelska versionen av domen av den 21 december 2016, Tele2 Sverige och Watson m.fl. (C‑203/15 och C‑698/15, EU:C:2016:970), rättas enligt följande:

”As regards the setting of limits on such a measure with respect to the public and the situations that may potentially be affected, the national legislation must be based on objective evidence which makes it possible to identify a public whose data is likely to reveal a link, at least an indirect one, with serious criminal offences, to contribute in one way or another to fighting serious crime or to prevent a serious risk to public security.”

2)      Den andra meningen i den svenska versionen av punkt 111 i domen av den 21 december 2016, Tele2 Sverige och Watson m.fl. (C‑203/15 och C‑698/15, EU:C:2016:970) rättas enligt följande:

”Den nationella lagstiftningen ska grunda sig på objektiva omständigheter som gör det möjligt att ta sikte på en personkrets vars uppgifter kan avslöja en, åtminstone indirekt, koppling till grov brottslighet, på ett eller annat sätt bidra till att bekämpa grov brottslighet eller förhindra en allvarlig risk för den allmänna säkerheten.”

3)      Detta beslut ska i original fogas till den rättade domen i original. En anteckning om beslutet ska göras i marginalen på den rättade domen i original.

Luxemburg, den 16 mars 2017

A. Calot Escobar

 

      K. Lenaerts      

Justitiesekreterare

 

      Ordförande


* Rättegångsspråk: engelska och svenska.