Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio cour d'appel de Liège (Belgija) 28. siječnja 2021. – Pharma Santé – Réseau Solidaris SCRL / État belge – SPF Finances

(predmet C-53/21)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d'appel de Liège

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Pharma Santé – Réseau Solidaris SCRL

Druga strana u žalbenom postupku: État belge – SPF Finances

Prethodno pitanje

Treba li članak 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis ili nacionalna praksa na temelju kojih su trgovačka društva s poslovnim nastanom u prvoj državi članici koja se koriste uslugama društava s poslovnim nastanom u drugoj državi članici obvezna, u svrhu izbjegavanja obračuna poreza na dobit u visini od 100 % ili 50 % iznosa koje su fakturirala potonja društva, sastaviti i poreznoj upravi dostaviti obrasce i rekapitulacijska izvješća vezano za te troškove iako, kad se koriste uslugama rezidentnih društava, ne podliježu takvoj obvezi u svrhu izbjegavanja obračuna tog poreza?

____________