Language of document :

Жалба, подадена на 12 февруари 2021 г. от Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 2 декември 2020 г. по дело T-318/19, Thunus и др./ЕИБ

(Дело C-91/21 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (представител: L. Levi, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска инвестиционна банка

Искания на жалбоподателите

Да се отмени решението на Общия съд от 2 декември 2020 г. по дело T-318/19,

Вследствие на това, да се уважат исканията, направени от жалбоподателите в първоинстанционното производство, и съответно:

да се обяви настоящата жалба за допустима и основателна, включително съдържащото се в нея възражение за незаконосъобразност,

вследствие на това:

да се отмени решението, което се съдържа във фишовете за заплата на жалбоподателите за февруари 2019 г. и което фиксира годишната корекция на основната заплата за 2019 г. на 0,8 %, като съответно се отменят сходните решения, които се съдържат в последващите фишове за заплата,

следователно да се осъди ответника да заплати като обезщетение за имуществените вреди: i) остатъка от заплатата, съответстващ на прилагането на годишната корекция за 2019 г., тоест увеличение от 1,2 % за периода 1 януари 2019 г. —31 декември 2019 г.; ii) остатъка от заплатата, съответстващ на резултата от прилагането на годишната корекция от 0,8 % за 2019 г. към размера на заплатите, които ще се изплащат, считано от януари 2019 г.; iii) лихви за забава върху дължимите остатъци от заплатите до пълното изплащане на дължимите суми, като приложимият лихвен процент трябва да се изчисли въз основа на приложимия през съответния период определен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране процент, увеличен с три пункта,

Да се осъди ответника да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

Неизпълнение на правилата за компетентност на автора на акта — Нарушение на член 18 от Процедурния правилник — Изопачаване на данните от преписката — Неизпълнение от съда на задължението му за мотивиране

Нарушение на правото на консултиране на колегията — Изопачаване на данните от преписката

Неизпълнение на задължението за мотивиране — Изопачаване на данните от преписката — Неизпълнение от съда на задължението му за мотивиране

Неизпълнение на задължението за полагане на грижа и нарушение на принципа на пропорционалност

____________