Language of document :

Appel iværksat den 12. februar 2021 af Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre og Patrick Vanhoudt til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 2. december 2020 i sag T-318/19, Thunus m.fl. mod EIB

(Sag C-91/21 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellanter: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre og Patrick Vanhoudt (ved avocate L. Levi)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 2. december 2020 i sag T-318/19 ophæves.

Følgelig gives sagsøgerne medhold i deres påstande i første instans, og i overensstemmelse hermed

fremmes sagen til realitetsbehandling, og sagsøgerne gives medhold, herunder i ulovlighedsindsigelsen.

Følgelig:

Den afgørelse, der er indeholdt i sagsøgernes lønsedler for februar 2019, hvori den fastsatte årlige tilpasning af grundlønnen begrænses til 0,8% for 2019, annulleres, og følgelig annulleres de tilsvarende afgørelser, der er indeholdt i de efterfølgende lønsedler.

Sagsøgte tilpligtes i erstatning for økonomisk skade at betale i) den resterende del af lønnen svarende til anvendelsen af den årlige tilpasning for 2019, dvs. en stigning på 1,2% for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019, ii) den resterende del af lønnen svarende til konsekvenserne af anvendelsen af den årlige tilpasning på 0,8% for 2019 på den løn, som bliver udbetalt fra januar 2019, iii) morarenter af den skyldige restløn, indtil fuldstændig betaling af de skyldige beløb, idet den morarentesats, der finder anvendelse, skal beregnes på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for primære refinansieringsoperationer i den relevante periode, forhøjet med tre procentpoint.

Sagsøgte tilpligtes at betale samtlige sagsomkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Tilsidesættelse af reglerne om kompetencen hos retsaktens ophavsmand – tilsidesættelse af forretningsordenens artikel 18 – urigtig gengivelse af sagsakterne – tilsidesættelse af Rettens begrundelsespligt

Tilsidesættelse af personalerepræsentationens ret til at blive hørt – urigtig gengivelse af sagsakterne

Tilsidesættelse af begrundelsespligten – urigtig gengivelse af sagsakterne – tilsidesættelse af Rettens begrundelsespligt

Tilsidesættelse af omsorgspligten og af proportionalitetsprincippet

____________