Language of document :

Odvolanie podané 3. decembra 2020: Lico Leasing, S.A.U a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma rozšírená komora) z 23. septembra 2020 v spojených veciach T-515/13 RENV a T-719/13 RENV, Španielske kráľovstvo a i./Komisia

(vec C-658/20 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľky: Lico Leasing, S.A.U a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. (v zastúpení: J.M. Rodríguez Cárcamo a M.A. Sánchez, abogados)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Bankia, S.A. a i. a Aluminios Cortizo, S.A.

Návrhy odvolateliek

Lico Leasing, S.A.U, finančná úverová spoločnosť (ďalej len „LICO“) a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. (ďalej len „PYMAR“) navrhujú, aby Súdny dvor rozsudkom:

zrušil v celom rozsahu rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2020, Španielske kráľovstvo a i./Komisia (T-515/13 RENV a T-719/13 RENV, EU:T:2020:434),

zrušil rozhodnutie Komisie 2014/200/EÚ zo 17. júla 2013 o schéme pomoci SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) poskytnutej Španielskom – Daňový režim uplatniteľný na určité dohody o finančnom lízingu, tiež známy ako „španielsky systém zdanenia lízingu“ (Ú. v. EÚ L 114, 2014, s. 1), alebo subsidiárne zrušil príkaz vymáhať pomoc, a

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania, ktoré vznikli spoločnostiam LICO a PYMAR v tomto odvolacom konaní, prejudiciálnom konaní (T-719/13 RENV), v odvolacom konaní (C-128/16 P) a v pôvodnom konaní na prvom stupni (T-719/13).

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

PRVÝ ODVOLACÍ DÔVOD: ZÁVÁŽNE POCHYBENIA PRI KVALIFIKÁCII SKUTKOVÝCH OKOLNOSTÍ A PRI ODÔVODNENÍ UPLATNENIA ČLÁNKU 107 ODS. 1 ZFEÚ

LICO a PYMAR uvádzajú, že Všeobecný súd sa dopustil následných závažných pochybení pri kvalifikácii skutkových okolností a pri odôvodnení, vo výklade článku 107 ods. 1 ZFEÚ:

i) Právne pochybenie pri overení referenčného systému, keďže Komisia neidentifikoval tak vo svojom rozhodnutí, ako ani pred Všeobecným súdom, referenčný systém SZL, ani ako celok, ani vo vzťahu jednotlivým opatreniam, ktoré ho tvoria.

ii) Právne pochybenie v právnej kvalifikácii administratívneho povolenia predčasného odpisovania: a) nesprávny záver o tom, že existencia povoľovacieho konania vedie nevyhnutne k selektívnosti opatrenia, bez potreby uskutočniť preskúmanie v troch štádiách vyžadované judikatúrou súdu; b) nesprávna kvalifikácia povolenia predčasného odpisovania ako diskrečnej právomoci, ktorá umožňuje dosiahnuť ciele cudzie daňovému systému, a c) nesprávne posúdenie, podľa ktorého selektívnosť jedného z opatrení, ktoré dovoľujú využívať SZL ako celok (povolenie predčasného odpisovania) umožňuje vyvodiť záver, že systém bol selektívny ako celok.

iii) Nedostatok odôvodnenia, pokiaľ ide porovnanie skutkových a právnych situácií medzi podnikmi dotknutými skúmaným opatrením.

DRUHÝ ODVOLACÍ DÔVOD: SKRESLENIE A POCHYBENIA PRI KVALIFIKÁCII SKUTKOVÝCH OKOLNOSTÍ VO VZŤAHU K LISTU KOMISÁRA ZODPOVEDNÉHO ZA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO (GR) PRE HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ V SÚVISLOSTI SO ZÁSADOU OCHRANY LEGITÍMNEJ DÔVERY

LICO a PYMAR uvádzajú, že Všeobecný súd skreslil obsah listu komisára zodpovedného za generálne riaditeľstvo (GR) pre hospodársku súťaž a nesprávne kvalifikoval jeho obsah v tom zmysle, že tento list neponúkal konkrétne bezpodmienečné a súhlasné záruky, ktoré by mohli založiť legitímnu dôveru.

TRETÍ ODVOLACÍ DÔVOD: NESPRÁVNA KVALIFIKÁCIA SKUTKOVÝCCH OKOLNOSTÍ PRI UPLATŇOVANÍ A VÝKLADE ZÁSADY PRÁVNEJ ISTOTY

LICO a PYMAR uvádzajú, že ak by aj Všeobecný súd neskreslil obsah listu komisára zodpovedného za generálne riaditeľstvo (GR) pre hospodársku súťaž s cieľom rozšíriť uplatnenie zásady legitímnej dôvery, Všeobecný súd nesprávne kvalifikoval tak túto skutočnosť, ako aj rozhodnutie o francúzskych daniach HZZ, v rámci skúmania dôvodu týkajúceho sa zásady právnej istoty, čo viedlo k nesprávnemu výkladu a uplatneniu uvedenej zásady.

ŠTVRTÝ ODVOLACÍ DÔVOD: PRÁVNE POCHYBENIE VO VZŤAHU K ZÁSADÁM UPLATNIEĽNÝCH NA VYMÁHANIE POMOCI

LICO a PYMAR uvádzajú, že Všeobecný súd sa dopustil právneho pochybenia vo vzťahu k zásadám uplatniteľných na vymáhanie pomoci, i) keďže skutočnosť, že námorné spoločnosti neboli považované za príjemcov pomoci, nedovoľuje tvrdiť, že HZZ a investori využívali efektívne celú pomoc, hoci bolo preukázané, že to tak nebolo, ii) keďže pre určenie existencie štátnej pomoci nie je rozhodujúca použitá technika alebo účinky opatrenia, pričom práve tak v oblasti vymáhania sú rozhodujúce účinky, a nie použitá technika, čím sa nezdá byť opodstatnené, aby vo francúzskom prípade sa odpočítali dane prenesené na užívateľov a tie isté dane sa v španielskom prípade neodpočítali, hoci praktické účinky sú v oboch prípadoch rovnaké.

____________