Language of document :

Žaloba podaná dne 16. října 2020 – Validity v. Komise

(Věc T-640/20)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Validity Foundation - Mental Disability Advocacy Centre (Budapešť, Maďarsko) (zástupce: B. Van Vooren, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise C(2020) 5540 final ze dne 6. srpna 2020 určené spoluvýkonnému řediteli Validity Foundation podle nařízení č. 1049/20011 ;

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

První žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí odporuje právu na účast na veřejném životě ve spojení s právem na nezávislý způsob života a na integraci osob se zdravotním postižením (článek 26 Listiny základních práv Evropské unie ve spojení s články 29 a 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením).

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí porušuje čl. 4 odst. 3 nařízení č. 1049/2001 ve spojení s čl. 15 odst. 3 SFEU a článkem 42 Listiny základních práv Evropské unie.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. 2001, L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331).