Language of document :

16. oktoobril 2020 esitatud hagi – Validity versus komisjon

(kohtuasi T-640/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Validity Foundation - Mental Disability Advocacy Centre (Budapest, Ungari) (esindaja: advokaat B. Van Vooren)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 6. augusti 2020. aasta otsus C(2020) 5540 final, mis oli adresseeritud Validity Foundationi asedirektorile, vastavalt määrusele 1049/2001,1

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

Esimene väide, et vaidlustatud otsus rikub õigust osaleda avalikus elus, koostoimes õigusega iseseisvale elule ja puuetega inimeste integreerimisega ühiskonda (Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 26 koostoimes ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklitega 29 ja 19).

Teine väide, et vaidlustatud otsus rikub määruse 1049/2001 artikli 4 lõiget 3, tõlgendatuna lähtudes ELTL artikli 15 lõikest 3 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklist 42.

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (ELT 2001, L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).