Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 16. oktobrī – Validity/Komisija

(Lieta T-640/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre (Budapešta, Ungārija) (pārstāvis: B. Van Vooren, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Komisijas 2020. gada 6. augusta Lēmumu C(2020) 5540 final, kas atbilstoši Regulai 1049/2001 1 ir adresēts vienam no Validity Foundation izpilddirektoriem;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza divus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāptas invalīdu tiesības uz dalību sabiedrības dzīvē kopsakarā ar tiesībām uz neatkarīgu dzīvi un integrāciju (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 26. pants kopsakarā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 19. un 29. pantu).

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāpts Regulas 1049/2001 4. panta 3. punkts, kas aplūkots LESD 15. panta 3. punkta un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 42. panta gaismā.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV 2001, L 145, 43. lpp.).