Language of document :

Beroep ingesteld op 16 oktober 2020 – Validity/Commissie

(Zaak T-640/20)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Validity Foundation - Mental Disability Advocacy Centre (Boedapest, Hongarije) (vertegenwoordiger: B. Van Vooren, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

het op grond van verordening nr. 1049/20011 tot de co-uitvoerend directeur van de Validity Foundation gerichte besluit C(2020) 5540 final van de Commissie van 6 augustus 2020 nietig verklaren;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van het beroep voert verzoekster twee middelen aan.

Het bestreden besluit is in strijd met het recht om deel te nemen aan het openbare leven, in samenhang met het recht van personen met een handicap om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de maatschappij (artikel 26 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, gelezen in samenhang met de artikelen 29 en 19 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap).

Het bestreden besluit vormt schending van artikel 4, lid 3, van verordening nr. 1049/2001, zoals gelezen in het licht van artikel 15, lid 3, VWEU en artikel 42 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

____________

1 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB 2001, L 145, blz. 43).