Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 października 2020 r. – Validity / Komisja

(Sprawa T-640/20)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre (Budapeszt, Węgry) (przedstawiciel: adwokat B. Van Vooren)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2020) 5540 final z dnia 6 sierpnia 2020 r. skierowanej do jednego z dyrektorów wykonawczych Validity Foundation na podstawie rozporządzenia 1049/20011 ;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

Zarzut pierwszy dotyczący tego, że zaskarżona decyzja narusza prawo do udziału w życiu publicznym w związku z prawem do samodzielnego życia i integracji osób niepełnosprawnych (art. 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w związku z art. 29 i 19 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych);

Zarzut drugi dotyczący tego, że zaskarżona decyzja stanowi naruszenie art. 4 ust. 3 rozporządzenia 1049/2001 w związku z art. 15 ust. 3 TFUE i art. 42 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. 2001, L 145, s. 43).