Language of document :

Talan väckt den 16 oktober 2020 – Validity mot kommissionen

(Mål T-640/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Validity Foundation - Mental Disability Advocacy Centre (Budapest, Ungern) (ombud: advokaten B. Van Vooren)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2020) 5540 final av den 6 augusti 2020 riktat till en av de verkställande direktörerna vid Validity Foundation enligt förordning 1049/2001,1 och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

Första grunden: Genom det överklagade beslutet åsidosätts rätten till delaktighet i samhällslivet, jämfört med rätten till ett självständigt boende och rätt integrering för personer med funktionshinder (Artikel 26 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, jämförd med artiklarna 29 och 19 of the FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning).

Andra grunden: Genom det överklagade beslutet åsidosätts artikel 4.3 i förordning 1049/2001, jämförd med artikel 15.3 FEUF och artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 2003, s. 43).