Language of document : ECLI:EU:C:2018:568

TEISINGUMO TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2018 m. liepos 12 d.(*)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/17/EB – 34 straipsnis – Autobusų ir troleibusų atsarginių dalių tiekimas – Techninės specifikacijos – Lygiaverčiai produktai – Galimybė įrodyti lygiavertiškumą po sprendimo sudaryti sutartį“

Byloje C-14/17

dėl Consiglio di Stato (Valstybės Taryba, Italija) 2016 m. lapkričio 17 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2017 m. sausio 11 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

VARSrl,

Azienda Trasporti Milanesi SpA (ATM)

prieš

Iveco Orecchia SpA


TEISINGUMO TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

kurį sudaro kolegijos pirmininkas T. von Danwitz, teisėjai C. Vajda, E. Juhász (pranešėjas), K. Jürimäe ir C. Lycourgos,

generalinis advokatas M. Campos Sánchez-Bordona,

posėdžio sekretorius R. Schiano, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2017 m. gruodžio 6 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

–        VAR Srl, atstovaujamos avvocati M. Goria ir S. E. Viscio,

–        Azienda de Trasporti Milanesi SpA (ATM), atstovaujamos avvocati M. Zoppolato ir A. Rho,

–        Iveco Orecchia SpA, atstovaujamos avvocati F. Brunetti ir F. Scanzano,

–        Italijos vyriausybės, atstovaujamos G. Palmieri, padedamos avvocati dello Stato C. Colelli ir C. Pluchino,

–        Europos Komisijos, atstovaujamos G. Gattinara ir A. Tokár,

susipažinęs su 2018 m. vasario 28 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

1        Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (OL L 134, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 19) 34 straipsnio išaiškinimo.

2        Šis prašymas pateiktas nagrinėjant VAR Srl ir Azienda Trasporti Milanesi SpA (toliau – ATM) ginčą dėl IVECO autobusų ir troleibusų originalių atsarginių dalių arba lygiaverčių atsarginių dalių tiekimo sutarties sudarymo.

 Teisinis pagrindas

 Sąjungos teisė

3        Direktyvos 2004/17 42 konstatuojamojoje dalyje numatyta:

„Pirkėjų parengtos techninės specifikacijos turėtų leisti viešuosius pirkimus atverti konkurencijai. Dėl to turėtų būti galima pateikti pasiūlymus, kuriose atsispindėtų techninių sprendimų įvairovė. Atitinkamai, turėtų būti galima parengti technines specifikacijas, nurodančias, kokias funkcijas reikia atlikti ir kokius reikalavimus įgyvendinti ir, kai nurodomas Europos Standartas arba, nesant Europos standarto, nacionalinis standartas, perkančiosios organizacijos turėtų svarstyti pasiūlymus, kurie yra paremti kitomis tolygiomis priemonėmis, kurie atitinka perkančiųjų subjektų reikalavimus ir saugos atžvilgiu yra lygiaverčiai. Pasiūlymus pateikusiems asmenims įrodinėjant lygiavertiškumą, turėtų būti leidžiama naudoti bet kurios formos įrodymus. Perkantieji subjektai turėtų pagrįsti, kodėl buvo priimtas sprendimas, teigiantis, kad konkrečiu atveju lygiavertiškumo nėra. <…>“

4        Šios direktyvos 10 straipsnyje „Sutarčių sudarymo principai“ nustatyta:

„Perkantieji subjektai ūkio subjektams taiko vienodas sąlygas, jų nediskriminuoja ir veikia skaidriai.“

5        Šios direktyvos 34 straipsnyje „Techninės specifikacijos“ numatyta:

„1.      Techninės specifikacijos, apibrėžtos XXI priedo 1 punkte, nurodomos pirkimo dokumentacijoje, tokioje kaip skelbimai apie pirkimą, pirkimo dokumentai ar papildomi dokumentai. Visais įmanomais atvejais šios techninės specifikacijos turėtų būti apibrėžtos taip, kad jose būtų atsižvelgta į žmonių su negalia [prieinamumo neįgaliesiems] kriterijus arba į visiems vartotojams tinkamą projektą [tinkamumą visiems naudotojams].

2.      Techninės specifikacijos turi sudaryti vienodas sąlygas visiems dalyviams, jos neturi sukurti nepateisinamų kliūčių viešųjų pirkimų atvėrimui konkurencijai;

3.      Nepažeidžiant teisine prasme privalomų nacionalinių techninių taisyklių, tiek, kiek jos neprieštarauja [Sąjungos] teisei, techninės specifikacijos formuluojamos:

a)      remiantis techninėmis specifikacijomis, apibrėžtomis XXI priede ir, pirmumo tvarka, nacionaliniais standartais, perkeliančiais Europos standartus, Europos techniniais liudijimais, bendromis techninėmis specifikacijomis, tarptautiniais standartais, kitomis Europos standartizacijos institucijų nustatytomis techninių normatyvų sistemomis arba, jei tokių nėra, nacionaliniais standartais, nacionaliniais techniniais liudijimais arba nacionalinėmis techninėmis specifikacijomis, susijusiomis su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodž[iais] „arba lygiavertis“;

b)      arba rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų išraiška; pastarieji gali apimti aplinkosaugines charakteristikas. Tačiau tokie parametrai privalo būti pakankamai tikslūs, kad konkurso dalyviai galėtų nustatyti sutarties objektą, o perkantieji subjektai galėtų sudaryti sutartį;

c)      arba rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų, minėtų b punkte, išraiška, ir remiantis a punkte minėtomis specifikacijomis kaip priemone daryti prielaidą, kad tokių atlikimo ir funkcinių reikalavimų yra laikomasi;

d)      arba remiantis a punkte minėtomis tam tikrų duomenų specifikacijomis ir remiantis rezultatų apibūdinimo ar funkciniais reikalavimais, minėtais b punkte kitiems duomenims.

4.      Kai perkantysis subjektas pasinaudoja galimybe remtis šio straipsnio 3 dalies a) punkte nurodytomis specifikacijomis, jis negali atmesti pasiūlymo tuo pagrindu, kad siūlomi produktai ir paslaugos neatitinka specifikacijų, kuriomis jis remiasi, jei konkurso dalyvis bet kokiomis tinkamomis priemonėmis savo pasiūlyme įrodo, kad jo siūlomi sprendimai lygiaverčiu būdu tenkina techninėse specifikacijose apibrėžtus reikalavimus, ir tokį įrodymą perkantysis subjektas laiko pakankamu.

Tinkamos priemonės gali būti techninė gamintojo pateikta dokumentacija arba pripažintos įstaigos bandymo ataskaita.

5.      Kai perkantysis subjektas naudojasi šio straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe nustatyti rezultatų apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, jis negali atmesti konkurso pasiūlymo produktams, paslaugoms ar darbams, kuris atitinka nacionalinį standartą, perkeliantį Europos standartą, Europos techninį liudijimą, bendrą techninę specifikaciją, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos institucijos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jei šiose specifikacijose yra nurodyti rezultatų apibūdinimo ir funkciniai reikalavimai, kuriuos ji pati yra nustačiusi.

Konkurso dalyvis savo pasiūlyme bet kuriomis tinkamomis priemonėmis pateikia perkantįjį subjektą tenkinančius įrodymus, kad atitinkantys standartą produktas, paslauga ar darbai atitinka perkančiojo subjekto nustatytus rezultatų apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus.

Tinkamos priemonės gali būti techninė gamintojo pateikta dokumentacija arba pripažintos įstaigos bandymo ataskaita.

<…>

7.      Šiame straipsnyje „pripažintos įstaigos“ – tai bandymų ir kalibravimo laboratorijos ir sertifikavimo bei patikros įstaigos, kurios atitinka taikytinus Europos standartus.

Perkantieji subjektai privalo pripažinti kitose valstybėse narėse įsteigtų pripažintų įstaigų sertifikatus.

8.      Jei sutarties objektas to nepateisina, techninėse specifikacijose negalima nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo šaltinio, konkretaus gamybos proceso ar prekių ženklų, patentų, rūšių [tipų] ar konkrečios kilmės šalies ar gamybos [kilmės ar gamybos] taip, kad tokiu būdu tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankios sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai sutarties objekto yra neįmanoma pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalis; toks nurodymas pateikiamas su žodži[ais] „arba lygiavertis“.

6        Direktyvos 2004/17 49 straipsnio „Informacija pareiškėjams dėl kvalifikacijos vertinimo, kandidat[ams] ir konkurso dalyvi[ams]“ 2 dalies antroje įtraukoje nustatyta:

„Suinteresuotos šalies prašymu perkantieji subjektai kiek įmanoma greičiau praneša:

<…>

–      nesėkmingam [nelaimėjusiam] konkurso dalyviui apie priežastis, dėl kurių jo pasiūlymas buvo atmestas, įskaitant 34 straipsnio 4 ir 5 dalyse minėtas priežastis, dėl kurių jie priėmė sprendimą dėl nelygiavertiškumo, arba sprendimą, kad darbai, prekės ar paslaugos neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.“

7        Šios direktyvos 51 straipsnio „Bendrosios nuostatos“ 3 dalyje numatyta:

„Perkantieji subjektai patikrina, ar atrinktų konkurso dalyvių pateikti pasiūlymai atitinka jiems taikytinas taisykles ir reikalavimus, ir sudaro sutartį, remdamiesi 55 ir 57 straipsniuose nustatytais kriterijais.“

 Italijos teisė

8        Pagrindinės bylos aplinkybių susiklostymo momentu galiojusios redakcijos 2006 m. balandžio 12 d. Decreto legislativo n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Įstatyminis dekretas Nr. 163, kuriuo patvirtintas viešojo darbų, paslaugų ir prekių pirkimo kodeksas įgyvendinant direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB, 2006 m. gegužės 2 d., GURI Nr. 100, paprastasis priedas) (toliau – (Įstatyminis dekretas Nr. 163) 68 straipsnyje numatyta:

„1.      Techninės specifikacijos, apibrėžtos VIII priedo 1 punkte, nurodomos pirkimo dokumentuose, kaip antai skelbime apie pirkimą, specifikacijose ar papildomuose dokumentuose. Visais įmanomais atvejais šios techninės specifikacijos turėtų būti apibrėžtos taip, kad jose būtų atsižvelgta į prieinamumo asmenims su negalia kriterijus, tinkamumą visiems naudotojams ir aplinkos apsaugą.

2.      Techninės specifikacijos turi sudaryti vienodas sąlygas visiems dalyviams, jos neturi sukurti nepateisinamų kliūčių viešųjų pirkimų atvėrimui konkurencijai.

3.      Nepažeidžiant teisiškai privalomų nacionalinių techninių taisyklių, tiek, kiek jos neprieštarauja Bendrijos teisei, techninės specifikacijos formuluojamos:

a)      remiantis techninėmis specifikacijomis, apibrėžtomis VIII priede ir, pirmumo tvarka, nacionaliniais standartais, perkeliančiais Europos standartus, Europos techniniais liudijimais, bendromis techninėmis specifikacijomis, tarptautiniais standartais, kitomis Europos standartizacijos institucijų nustatytomis techninių normatyvų sistemomis arba, jei tokių nėra, nacionaliniais standartais, nacionaliniais techniniais liudijimais arba nacionalinėmis techninėmis specifikacijomis, susijusiomis su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu, taip pat produktų naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“;

<…>

4.      Kai perkančioji organizacija pasinaudoja galimybe remtis šio straipsnio 3 dalies a punkte nurodytomis specifikacijomis, ji negali atmesti pasiūlymo tuo pagrindu, kad siūlomi produktai ir paslaugos neatitinka specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jei dalyvis bet kokiomis tinkamomis priemonėmis savo pasiūlyme įrodo, kad jo siūlomi sprendimai lygiaverčiai atitinka techninėse specifikacijose apibrėžtus reikalavimus, o toks įrodymas tenkina perkančiąją organizaciją.

5.      Tinkamos priemonės gali būti techninė gamintojo dokumentacija arba pripažintos įstaigos bandymų protokolas.

6.      Ekonominės veiklos vykdytojas, siūlantis lygiaverčius sprendinius numatytiesiems techninėse specifikacijose, tai nurodo atskiru pareiškimu, kuris pridedamas prie pasiūlymo.

<…>

13.      Jei to nepateisina sutarties dalykas, techninėse specifikacijose negali būti nurodyti konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklai, patentai, rūšys ar konkreti kilmė ar gamyba, ir dėl to tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti sutarties dalyko pagal 3 ir 4 dalis; toks nurodymas pateikiamas pridedant žodžius „arba lygiavertis“.

 Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

9        Skelbime apie pirkimą, paskelbtame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2015 m. vasario 25 d., ATM pradėjo atvirą konkursą dėl „IVECO autobusų ir troleibusų originalių ir (arba) gamintojų sumontuotų ir (arba) lygiaverčių atsarginių dalių tiekimo“ sutarties sudarymo.

10      Sutarties vertė buvo 3 350 000 EUR be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Pasiūlymai turėjo būti vertinami remiantis mažiausios kainos kriterijumi, taip pat numatyta galimybė surengti pakartotinį varžymąsi jau pateikus pirminius pasiūlymus; tokio naujo varžymosi pagrindas – geriausias pateiktas pasiūlymas.

11      Atsarginės dalys, kurios turėjo būti tiekiamos, buvo išvardytos ATM sudarytame sąraše. Tame sąraše aiškiai nurodomos konkretaus prekių ženklo (FIAT/IVECO) dalys. Įvairių atsarginių dalių, kurios turėjo būti nurodytos pasiūlyme, skaičius buvo maždaug 2 200.

12      Kaip nurodyta pirkimo dokumentuose, „originalios atsarginės dalys“ – tai paties transporto priemonės gamintojo pagamintos dalys, taip pat dalys, pagamintos transporto priemonės gamintojo tiekėjų, kurie gali patvirtinti, kad jos buvo pagamintos pagal specifikacijas ir transporto priemonės gamintojo nustatytus gamybos standartus. „Lygiavertės atsarginės dalys“ buvo apibrėžtos kaip dalys, pagamintos bet kurios įmonės, kuri patvirtina, kad atsarginių dalių kokybė atitinka komponentų, naudojamų surenkant transporto priemonę, ir atsarginių dalių, kurias tiekia transporto priemonės gamintojas, kokybę.

13      Kiek tai susiję su pasiūlymų teikimo tvarka, pirkimo dokumentuose buvo numatyta, kad dalyvis prie kiekvieno kaip siūlomo IVECO atsarginei daliai „lygiaverčio“ produkto nurodo santrumpą „EQ“.

14      Specifikacijose taip pat buvo nurodyta, kad sutarties sudarymo atveju ATM leis tiekti lygiavertes dalis tik jeigu šių dalių tipas buvo patvirtintas arba dėl jų išduotas lygiavertiškumo siūlomiems originaliems produktams sertifikatas.

15      Procedūroje dalyvavo dvi bendrovės: Orecchia Iveco, kuri, kaip nagrinėjamų atsarginių dalių gamintojų grupės išimtinė koncesininkė Šiaurės Vakarų Italijoje, gali pasiūlyti originalias dalis, ir VAR. Įvykus konkurso procedūrai, VAR buvo skirta pirma vieta.

16      Iveco Orecchia pareiškė ieškinį Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Lombardijos regiono administracinis teismas, Italija) ir prašė panaikinti sprendimą sudaryti sutartį su VAR; šis teismas ieškinį tenkino. Jis panaikino šį sprendimą, motyvuodamas, be kita ko, tuo, kad nei pateikdama savo pasiūlymą, nei vykstant viešojo pirkimo konkursui VAR nepateikė jokių jos siūlomų produktų lygiavertiškumo originalioms dalims įrodymų. Palaikoma ATM, VAR apskundė tą sprendimą Consiglio di Stato (Valstybės Taryba, Italija). Palaikoma VAR, ATM taip pat šį sprendimą apskundė minėtam teismui; tas teismas nusprendė šiuos apeliacinius skundus sujungti.

17      Consiglio di Stato (Valstybės Taryba) atkreipia dėmesį į tai, kad nei pagal specialias konkurso sąlygas, nei pagal Įstatyminio dekreto Nr. 163/2006 68 straipsnio 13 dalį nenumatyta, kad produkto lygiavertiškumo originaliam produktui įrodymą dalyvis turi pateikti vykstant konkursui. Šiuo klausimu Įstatyminio dekreto Nr. 163/2006 68 straipsnio 13 dalis, kuria į nacionalinę teisę perkelta Direktyvos 2004/17 34 straipsnio 8 dalis, skiriasi nuo atvejo, kai perkančioji organizacija apibrėžia perkamą produktą pagal to paties įstatyminio dekreto 68 straipsnio 3 dalį, t. y. nuo atvejo, kai dalyvis privalo vykstant konkursui įrodyti, kad joje siūlomi sprendiniai lygiaverčiai atitinka techninėse specifikacijose apibrėžtus reikalavimus. Be to, šis teismas pažymi, kad taip pat reikia atsižvelgti į technines specifikacijas, nurodytas pirkimo dokumentuose, pagal kuriuos lygiaverčių produktų atveju lygiavertiškumas turi būti įrodytas tinkamu gamintojo sertifikatu, kuris turi būti pateiktas perkančiajai organizacijai „pirmą kartą pristatant lygiavertę atsarginę dalį“. Vis dėlto, Direktyvos 2004/17 34 straipsnio 8 dalį aiškinant sistemiškai, galima būtų reikalauti, kad lygiavertiškumo įrodymas būtų pateiktas dar pateikiant pasiūlymą.

18      Šiomis aplinkybėmis Consiglio di Stato (Valstybės Taryba) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus:

„1.      Ar Direktyvos 2004/17/EB 34 straipsnio 8 dalis turi būti suprantama taip, kad pagal ją reikalaujama pateikti tiekiamų produktų lygiavertiškumo originaliems produktams įrodymą jau teikiant pasiūlymą?

2.      Jeigu į pirmesnį klausimą būtų atsakyta neigiamai: kaip turi būti užtikrintas vienodo požiūrio ir nešališkumo, visapusiško konkurencingumo ir gero administravimo bei kitų konkurso dalyvių teisės į gynybą ir rungimosi principų laikymasis?“

 Dėl prejudicinių klausimų

 Dėl pirmojo klausimo

19      Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2004/17 34 straipsnio 8 dalį reikia aiškinti taip, kad kai pirkimo dokumentuose nurodytose techninėse specifikacijose daroma nuoroda į konkretų prekių ženklą, konkrečią kilmę ar konkrečią gamybą, perkantysis subjektas turi reikalauti, kad dar pasiūlyme dalyvis pateiktų jo siūlomų produktų lygiavertiškumo šiose techninėse specifikacijose apibrėžtiems produktams įrodymą.

20      Remiantis Direktyvos 2004/17 34 straipsnio 2 dalimi, techninės specifikacijos turi suteikti vienodas sąlygas visiems dalyviams, jos neturi sukurti nepateisinamų kliūčių viešųjų pirkimų atvėrimui konkurencijai.

21      Būtent siekiant šio tikslo Direktyvos 2004/17 34 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad techninėse specifikacijose negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas ar konkreti kilmė arba gamyba, ir dėl to tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, nebent tai pateisina sutarties dalykas. Tokia nuoroda yra leistina tik išimties tvarka, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti sutarties dalyko pagal 3 ir 4 dalis; tokia nuoroda pateikiama pridedant žodžius „arba lygiavertis“.

22      Šioje nuostatoje nenurodyta nei kada, nei kokiomis priemonėmis turi būti įrodytas dalyvio siūlomo produkto „lygiavertiškumas“.

23      Šiuo klausimu iš Direktyvos 2004/17 34 straipsnio 3–5 punktų aiškiai matyti, kad, kai techninės specifikacijos nustatomos nurodant tam tikrus standartus arba veiksmingumo ar funkcinius reikalavimus, arba juos visus kartu, savo pasiūlyme dalyvis turi įrodyti, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Iš šių nuostatų taip pat matyti, kad gali būti įrodoma „bet kokiomis tinkamomis priemonėmis“, o „tinkamos priemonės gali būti techninė gamintojo pateikta dokumentacija arba pripažintos įstaigos bandymo ataskaita“.

24      Taigi iš Direktyvos 2004/17 34 straipsnio 3–5 punktų matyti, kad juose nustatytos bendros taisyklės dėl techninių specifikacijų formulavimo, dėl priemonių, kuriomis dalyvis gali įrodyti, kad jo pasiūlymas atitinka šiose specifikacijose nurodytus reikalavimus, ir dėl šių įrodymų pateikimo momento.

25      Be šių bendrųjų taisyklių, šios direktyvos 34 straipsnio 8 dalyje numatytos specialiosios taisyklės, reglamentuojančios sąlygas, kuriomis leidžiamas konkretus techninių specifikacijų turinio apibrėžimo būdas, be kita ko, konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar prekių ženklo, patento, tipo ar konkrečios kilmės ar gamybos nurodymas.

26      Joje įtvirtintoje išimtyje, kuri, atsižvelgiant į jos pobūdį, turi būti aiškinama griežtai, nenurodytas nei momentas, kada dalyvis turi įrodyti, kad jo pasiūlymas atitinka techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus, nei jo turimos įrodinėjimo priemonės. Todėl šiems įrodymams taikomos bendrosios Direktyvos 2004/17 34 straipsnio 3–5 punktuose išdėstytos taisyklės.

27      Vadinasi, kai perkantysis subjektas pasinaudoja pagal minėtos direktyvos 34 straipsnio 8 dalies antrą sakinį jam suteikta galimybe, jis privalo reikalauti, kad dalyvis, norintis pasinaudoti teise siūlyti produktus, lygiaverčius tiems, kurie apibrėžti darant nuorodą į konkretų prekių ženklą, konkrečią kilmę ar gamybą, dar savo pasiūlyme pateiktų atitinkamų produktų lygiavertiškumo įrodymą.

28      Šį aiškinimą patvirtina įvairios Direktyvos 2004/17 nuostatos ir principai.

29      Pirmiausia, šios direktyvos 10 straipsnyje įtvirtinti vienodo požiūrio principas ir skaidrumo pareiga visų pirma reikalauja, kad dalyviai turėtų vienodas galimybes tiek tuomet, kai rengia pasiūlymus, tiek tuomet, kai perkančioji organizacija juos vertina, ir sudaro Sąjungos viešųjų pirkimų procedūras reglamentuojančių taisyklių pagrindą (2016 m. gegužės 24 d. Sprendimo Michaniki, C-396/14, EU:C:2016:347, 37 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

30      Vis dėlto, jei konkurso dalyviui per procedūrą, kurioje techninės specifikacijos apibrėžtos Direktyvos 2004/17 34 straipsnio 8 dalyje numatytu konkrečiu ir išimtiniu būdu, buvo leista pateikti jo produktų lygiavertiškumo įrodymų jau po pasiūlymo pateikimo, tai reiškia, kad visų dalyvių pateiktiems pasiūlymams taikytos nevienodos sąlygos juos vertinant.

31      Direktyvos 2004/17 51 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad perkantieji subjektai patikrina, ar atrinktų konkurso dalyvių pateikti pasiūlymai atitinka jiems taikytinas taisykles ir reikalavimus. Be to, iš šios direktyvos 49 straipsnio 2 dalies antros įtraukos ir 42 konstatuojamosios dalies matyti, kad perkantieji subjektai turėtų galėti pagrįsti bet kurį sprendimą dėl lygiavertiškumo nebuvimo.

32      Atlikti tokį patikrinimą ir prireikus priimti sprendimą dėl lygiavertiškumo nebuvimo galima tik atplėšus vokus su pasiūlymais, perkančiajam subjektui atliekant jų vertinimą, ir šiam subjektui būtina turėti įrodymų, kuriais remdamasis jis galėtų įvertinti, ar ir kiek pateikti pasiūlymai atitinka techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus, antraip gali būti pažeistas vienodo požiūrio principas ir padarytas pažeidimas vykdant viešojo pirkimo procedūrą.

33      Dėl priemonių, kuriomis konkurso dalyviai gali įrodyti jų siūlomų sprendinių lygiavertiškumą, pažymėtina, kad Direktyvos 2004/17 34 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatos taip pat taikomos toms procedūroms, per kurias pasirinktas konkretus to straipsnio 8 dalyje numatytas techninių specifikacijų formulavimo būdas, o tai reiškia, kad gali būti naudojamos bet kokios tinkamos priemonės.

34      Vadinasi, nors perkantysis subjektas negali leisti, kad siūlomų sprendinių lygiavertiškumą dalyviai įrodytų jau pateikę pasiūlymus, šis subjektas turi diskreciją nustatyti priemones, kurias dalyviai gali naudoti šiam lygiavertiškumui savo pasiūlymuose įrodyti. Vis dėlto šia diskrecija turi būti naudojamasi taip, kad perkančiojo subjekto leidžiamos įrodinėjimo priemonės iš tikrųjų leistų naudingai įvertinti jam pateiktus pasiūlymus ir neviršytų to, kas būtina tam pasiekti; šios įrodinėjimo priemonės neturi sukurti nepateisinamų kliūčių viešųjų pirkimų atvėrimui konkurencijai, kurios pažeistų Direktyvos 2004/17 34 straipsnio 2 dalį.

35      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad Direktyvos 2004/17 34 straipsnio 8 dalį reikia aiškinti taip, kad kai pirkimo dokumentuose nurodytose techninėse specifikacijose daroma nuoroda į konkretų prekių ženklą, konkrečią kilmę ar gamybą, perkantysis subjektas turi reikalauti, kad dar pasiūlyme dalyvis pateiktų siūlomų produktų lygiavertiškumo šiose techninėse specifikacijose apibrėžtiems produktams įrodymą.

 Dėl antrojo klausimo

36      Atsižvelgiant į atsakymą, pateiktą į pirmąjį klausimą, nereikia atsakyti į antrąjį klausimą.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

37      Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendžia:

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 34 straipsnio 8 dalį reikia aiškinti taip, kad kai pirkimo dokumentuose nurodytose techninėse specifikacijose daroma nuoroda į konkretų prekių ženklą, konkrečią kilmę ar gamybą, perkantysis subjektas turi reikalauti, kad dar pasiūlyme dalyvis pateiktų siūlomų produktų lygiavertiškumo šiose techninėse specifikacijose apibrėžtiems produktams įrodymą.

Parašai.


*      Proceso kalba: italų.