Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 27 januari 2021 door het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 18 november 2020 in zaak T-735/18, Aquind / ACER

(Zaak C-46/21 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (vertegenwoordigers: P. Martinet, E. Tremmel, gemachtigden, en B. Creve, advokat)

Andere partij in de procedure: Aquind Ltd

Conclusies

het bestreden arrest geheel of gedeeltelijk vernietigen;

indien het Hof de zaak in staat van wijzen acht, het beroep in eerste aanleg ongegrond verklaren;

subsidiair, de zaak terugverwijzen naar het Gerecht voor afdoening overeenkomstig het arrest van het Hof;

Aquind Ltd verwijzen in de kosten van zowel de procedure in hogere voorziening als de procedure bij het Gerecht.

Middelen en voornaamste argumenten

In het bestreden arrest heeft het Gerecht het vierde en het negende middel van verzoekster toegewezen en dientengevolge besluit A-001-2018 van de raad van beroep van ACER nietig verklaard, het beroep verworpen voor het overige en ACER verwezen in de kosten. In de onderhavige hogere voorziening stelt ACER dat het Gerecht blijk heeft gegeven van de volgende onjuiste rechtsopvattingen:

Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van de intensiteit van het toezicht dat de raad van beroep van ACER, in het algemeen en in het onderhavige geval, uitoefent met betrekking tot fouten in ingewikkelde technische en economische beoordelingen.

De door het Gerecht gegeven uitlegging van artikel 17, lid 1, onder b), van verordening 714/20091 geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

____________

1 Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1228/2003 (PB 2009, L 211, blz. 15).