Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 18 listopada 2020 r. w sprawie T-664/19, Allergan Holdings France / EUIPO – Dermavita (JUVEDERM ULTRA), wniesione w dniu 26 stycznia 2021 r. przez Allergan Holdings France

(Sprawa C-41/21 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Allergan Holdings France (przedstawiciele: T. de Haan, avocat, i J. Day, solicitor)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Dermavita Co. Ltd

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) orzekł, że odwołanie nie zostanie przyjęte do rozpoznania oraz że Allergan Holdings France pokrywa własne koszty.

____________