Language of document :

Odvolanie podané 29. júna 2021: Rumunsko proti rozsudku Všeobecného súdu (desiata rozšírená komora) zo 14. apríla 2021 vo veci T-543/19, Rumunsko/Komisia

(vec C-401/21 P)

Jazyk konania: rumunčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Rumunsko (v zastúpení: E. Gane, L.-E. Baţagoi, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

vyhovieť odvolaniu, zrušiť rozsudok Všeobecného súdu vyhlásený vo veci T-543/19 v celom rozsahu, vydať nové rozhodnutie vo veci T-543/19, ktorým sa vyhovie návrhu na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie C(2019)4027 final v rozsahu, v akom Komisia uplatnila mieru spolufinancovania vo výške 75 %, a nie 85 % na prvú a druhú prioritnú os operačného programu,

alebo

vyhovieť odvolaniu, zrušiť rozsudok Všeobecného súdu vyhlásený vo veci T-543/19 v celom rozsahu a vrátiť uvedenú vec Všeobecnému súdu, aby ju znovu prejednal a vydal nové rozhodnutie, ktorým sa vyhovie návrhu na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie C(2019)4027 final v rozsahu, v akom Komisia uplatnila mieru spolufinancovania vo výške 75 %, a nie 85 % na prvú a druhú prioritnú os operačného programu,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Rumunsko uvádza na podporu svojej žaloby tri žalobné dôvody.

A. Nesprávny výklad a uplatňovanie článku 139 ods. 6 písm. a) nariadenia č. 1303/2013 v spojení s článkom 137 ods. 1 písm. a) a d) a článkom 137 ods. 2, článkom 131, článkom 135 ods. 2 a článkom 139 ods. 1, 2 a 7 toho istého nariadenia

Rumunsko sa domnieva, že Všeobecný súd vychádzal z viacerých nesprávnych právnych posúdení, pokiaľ ide o rozdiel medzi poslednou žiadosťou o priebežnú platbu a schválením účtov, keď neodôvodnene ignoroval úlohu tejto poslednej fázy a usúdil, že miera spolufinancovania uplatňujúca sa na výpočet splatnej sumy je tá, ktorá je účinná v deň podania poslednej žiadosti o priebežnú platbu.

B. Nesprávny výklad a uplatňovanie zásady ročného zostavovania účtov

Rumunsko sa domnieva, že Všeobecný súd nesprávne vyložil a uplatnil zásadu ročného zostavovania účtov, keď rozhodol, že uplatnenie miery spolufinancovania prijatej po poslednej žiadosti o priebežnú platbu na výdavky vzniknuté v účtovnom roku a zaznamenané v účtovnom systéme by znamenalo nedodržanie tejto zásady.

C. Nesprávny výklad a uplatňovanie zásady zákazu retroaktivity

Rumunsko sa domnieva, že Všeobecný súd nesprávne vyložil a uplatnil zásadu zákazu retroaktivity, keď určil, že miera spolufinancovania stanovená vo vykonávacom rozhodnutí C(2018) 8890 final z 12. decembra 2018 sa nevzťahuje na výdavky vynaložené v účtovnom roku 2017/2018, z dôvodu, že v deň nadobudnutia jeho účinnosti 12. decembra 2018 už bolo právne postavenie Rumunska nadobudnuté, keďže účtovný rok sa skončil 30. júna 2018 a posledná žiadosť o priebežnú platbu bola predložená 6. júla 2018.

____________