Language of document :

2020 m. vasario 13 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ZM, Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH bankroto administratorius / E. A. Frerichs

(Byla C-73/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: ZM, Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH bankroto administratorius

Kita kasacinio proceso šalis: E. A. Frerichs

Prejudicinis klausimas

Ar 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų1 13 straipsnį ir 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I)2 12 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad pagal pastarąjį reglamentą sutarčiai taikytina teisė turi būti taikoma ir mokėjimui, kurį atlieka trečiasis asmuo, vykdydamas vienos iš sutarties šalių sutartinį mokėjimo įsipareigojimą?

____________

1 OL L 160, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 1 t., p. 191.

2 OL L 177, 2008, p. 6.