Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 13. februārī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – ZM, kas rīkojas kā Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH maksātnespējas procesa administrators /E. A. Frerichs

(Lieta C-73/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Revīzijas sūdzības iesniedzējs: ZM, kas rīkojas kā Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH maksātnespējas procesa administrators

Atbildētājs revīzijas tiesvedībā: E. A. Frerichs

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Regulas (EK) Nr. 1346/2000 (2000. gada 29. maijs) par maksātnespējas procedūrām 1 13. pants un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 593/2008 (2008. gada 17. jūnijs) par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (“Roma I”) 2 12. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesību akti, kas saskaņā ar pēdējo minēto regulu ir piemērojami līgumam, attiecas arī uz maksājumu, ko trešā persona veic, izpildot līgumslēdzējas puses līgumisku maksāšanas pienākumu?

____________

1     OV 2000, L 160, 1. lpp.

2     OV 2008, L 177, 6. lpp.