Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 13 februari 2020– ZM, i egenskap av konkursförvaltare för Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH mot E.A. Frerichs

(Mål C-73/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: ZM, i egenskap av konkursförvaltare för Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH

Motpart: E.A. Frerichs

Tolkningsfråga

Ska artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden1 och artikel 12.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)2 tolkas så, att den lag som är tillämplig på ett avtal enligt sistnämnda förordning även reglerar den betalning som tredje man gör för att fullgöra en avtalad betalningsskyldighet som åligger en av avtalsparterna?

____________

1 EGT L 160, s. 1.

2 EUT L 177, s. 6.