Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 22. aprīļa spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ZM, kas rīkojas kā Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH maksātnespējas administrators/E. A. Frerichs

(Lieta C-73/20) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Regula (EK) Nr. 1346/2000 – Maksātnespējas procedūras – 4. pants – Maksātnespējas procedūrai piemērojamie tiesību akti – Tās dalībvalsts tiesību akti, kuras teritorijā procedūra ir sākta – 13. pants – Juridiski akti, kas kaitē visiem kreditoriem – Izņēmums – Nosacījumi – Akts, uz kuru attiecas tādas dalībvalsts tiesību akti, kas nav procedūras sākšanas valsts – Akts, kas, pamatojoties uz šiem tiesību aktiem, ir neapstrīdams – Regula (EK) Nr. 593/2008 – Līgumsaistībām piemērojami tiesību akti – 12. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Tiesību aktu, ko piemēro līgumam, darbības joma – Tajā paredzēto saistību izpilde – Maksājums, kas veikts, izpildot līgumu, uz kuru attiecas tās dalībvalsts tiesību akti, kas nav procedūras sākšanas valsts – Trešās personas veikta izpilde – Prasība atmaksāt šo maksājumu maksātnespējas procedūras ietvaros – Minētajam maksājumam piemērojamie tiesību akti)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītājs: ZM, kas rīkojas kā Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH maksātnespējas administrators

Atbildētājs: E. A. Frerichs

Rezolutīvā daļa

Padomes Regulas (EK) Nr. 1346/2000 (2000. gada 29. maijs) par maksātnespējas procedūrām 13. pants un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 593/2008 (2008. gada 17. jūnijs) par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I), 12. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka saskaņā ar pēdējo minēto regulu līgumam piemērojamie tiesību akti reglamentē arī maksājumu, ko veic trešā persona, izpildot vienas no līgumslēdzējām pusēm līgumisko maksāšanas pienākumu, ja maksātnespējas procedūrā šis maksājums tiek apstrīdēts kā juridisks akts, kas rada kaitējumu visiem kreditoriem.

____________

1 OV C 191, 8.6.2020.