Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. apríla 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – ZM konajúci ako likvidátor spoločnosti Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH/E. A. Frerichs

(vec C-73/20)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 1346/2000 – Konkurzné konania – Článok 4 – Rozhodné právo pre konkurzné konanie – Právo členského štátu, na ktorého území sa konanie začne – Článok 13 – Úkony poškodzujúce všetkých veriteľov – Výnimka – Podmienky – Úkon podliehajúci právu iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa konanie začalo – Úkon, ktorému na základe tohto práva nemožno odporovať – Nariadenie (ES) č. 593/2008 – Rozhodné právo pre zmluvné záväzky – Článok 12 ods. 1 písm. b) – Rozsah použitia rozhodného práva zmluvy – Plnenie zmluvných záväzkov, ktoré z neho vyplývajú – Platba uskutočnená na základe zmluvy, ktorá podlieha právu iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa konanie začalo – Plnenie prostredníctvom tretej osoby – Žaloba o vrátenie tejto platby v rámci konkurzného konania – Rozhodné právo pre uvedenú platbu)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: ZM konajúci ako likvidátor spoločnosti Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH

Žalovaná: E. A. Frerichs

Výrok rozsudku

Článok 13 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní a článok 12 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) sa majú vykladať v tom zmysle, že rozhodným právom pre zmluvu podľa toho druhého nariadenia sa spravuje aj platba vykonaná treťou osobou v rámci plnenia zmluvnej platobnej povinnosti jednej zo zmluvných strán, ak bola táto platba napadnutá v rámci konkurzného konania ako úkon poškodzujúci všetkých veriteľov.

____________

1 Ú. v. EÚ C 191, 8.6.2020.