Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 april 2021 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof - Tyskland) – ZM i egenskap av konkursförvaltare för Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH mot E. A. Frerichs

(Mål C-73/20)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Förordning (EG) nr 1346/2000 – Insolvensförfaranden – Artikel 4 – Lag tillämplig på insolvensförfarandet – Lagen i den medlemsstat där förfarandet har inletts – Artikel 13 – Återvinningsgrundande handling – Undantag – Villkor – Rättsakt som omfattas av lagen i en annan medlemsstat än den där förfarandet har inletts – Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas på grundval av den lagen – Förordning (EG) nr 593/2008 – Lag tillämplig på avtalsförpliktelser – Artikel 12.1 b – Den tillämpliga lagens räckvidd – Verkställighet av förpliktelser som uppkommit genom denna – Betalning för genomförande av ett avtal som omfattas av lagen i en annan medlemsstat än den där förfarandet har inletts – Genomfört av tredje man – Talan om återvinning av den betalningen i ett insolvensförfarande – Tillämplig lag på den betalningen)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: ZM i egenskap av konkursförvaltare för Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH

Motpart: E. A. Frerichs

Domslut

Artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden och artikel 12.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) ska tolkas så, att den lag som enligt sistnämnda förordning är tillämplig på avtalet även är tillämplig på en betalning som tredje man gör i enlighet med den avtalsenliga betalningsskyldigheten för en av avtalsparterna när den betalningen, i ett insolvensförfarande, angrips som en återvinningsgrundande handling.

____________

(1 ) EUT C 191, 8.6.2020.