Language of document :

Жалба, подадена на 30 март 2021 г. от ABLV Bank AS, в ликвидация, срещу решението, постановено от Общия съд (десети разширен състав) на 20 януари 2021 г. по дело T-758/18, ABLV Bank/ЕСП

(Дело C-202/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ABLV Bank AS, в ликвидация (представител: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Единен съвет за преструктуриране (ЕСП), Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение,

да отмени решението от 17 октомври 2018 г., прието от ЕСП по отношение на ABLV Bank AS,

да осъди ЕСП да заплати съдебните разноски на жалбоподателя и разноските, свързани с настоящото производство,

доколкото Съдът не може да се произнесе по същество, да върне делото на Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква тринадесет основания в подкрепа на жалбата.

Първо основание: Общият съд неправилно е тълкувал член 70, параграф 4 от Регламент № 806/20141 .

Второ основание: обжалваното съдебно решение се основава на неправилно тълкуване и прилагане на член 12 от Делегиран регламент 2015/632 .

Трето основание: Общият съд е допуснал грешка, що се отнася до релевантността на член 7 от Делегиран регламент 2017/23613 за тълкуването на член 12, параграф 2 от Делегиран регламент 2015/63.

Четвърто основание: Общият съд е допуснал грешка, що се отнася до правилното тълкуване и прилагане на принципа на недопускане на неоснователно обогатяване.

Пето основание: Общият съд не е разгледал възражението за незаконосъобразност на жалбоподателя, що се отнася до приложимата в настоящия случай разпоредба.

Шесто основание: Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел за ирелевантно (в качеството му само на обичайна практика) възстановяването от ЕСП на предварителните вноски в съответствие с решение SRB/ES/SRF/2018/03 на ЕСП, които съгласно същите разпоредби се дължат по силата на закона.

Седмо основание: Общият съд е допуснал грешка във връзка с тълкуването и релевантността на член 17 от Делегиран регламент 2015/63.

Осмо основание: Общият съд е допуснал грешка, що се отнася до правното значение на наличието на неотменими ангажименти за плащане.

Девето основание: Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като не е разгледал основанията на жалбоподателя във връзка с искането за възстановяване на остатъка от предварителните вноски, платени за 2015 г.

Десето основание: Общият съд е допуснал грешка във връзка с принципите на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания.

Единадесето основание: Общият съд е допуснал грешка, що се отнася до прилагането на принципа на пропорционалност.

Дванадесето основание: обжалваното съдебно решение се основава на неправилно прилагане на принципа nemo auditur.

Тринадесето основание: обжалваното съдебно решение се основава на неправилно прилагане на изискването за мотивиране (член 296 ДФЕС).

____________

1 Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 2014 г., стр. 1).

2 Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 на Комисията от 21 октомври 2014 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането (ОВ L 11, 2015 г., стр. 44).

3 Делегиран регламент (ЕС) 2017/2361 на Комисията от 14 септември 2017 година относно окончателната схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране (ОВ L 337, 2017 г., стр. 6).