Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Окръжен съд - Бургас (България) на 31 март 2021 година – наказателно производство срещу „ДЕЛТА СТРОЙ 2003“ ЕООД

(Дело C-203/21)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Окръжен съд - Бургас

Страна в главното производство

„ДЕЛТА СТРОЙ 2003“ ЕООД

Преюдициални въпроси

1.    Чл.4 и чл.5 от Рамково решение 2005/212/ПВР и чл.49 от Хартата на основните права на Европейския Съюз следва ли да се тълкуват в смисъл, че допускат правна уредба на държава членка, съгласно която националният съд в производство като главното може да наложи наказание на юридическо лице за конкретно престъпление, чието извършване все още не е установено, защото е предмет на неприключило окончателно паралелно наказателно производство?

2.    Чл.4 и чл.5 от Рамково решение 2005/212/ПВР и чл.49 от Хартата на основните права на Европейския Съюз следва ли да се тълкуват в смисъл, че допускат правна уредба на държава членка, съгласно която националният съд в производството като главното може да наложи наказание на юридическо лице, като определи размера на това наказание в размер на облага, която би се получила от конкретно престъпление, чието извършване все още не е установено, защото е предмет на неприключило окончателно паралелно наказателно производство?

____________