Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 31. března 2021 – trestní řízení proti B.C.

(Věc C-205/21)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko)

Účastníci původního trestního řízení

Navrhovatel: Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost

Obviněná:

B.C.

Předběžné otázky

Je článek 10 směrnice 2016/6801 účinně proveden, pokud vnitrostátní zákon – konkrétně čl. 25 odst. 3 a článek 25a zakon za ministerstvo na vatrešnite raboti [zákon o ministerstvu vnitra] – odkazuje na podobné ustanovení článku 9 nařízení 2016/6792 ?

Je požadavek, který je stanoven v čl. 10 písm. a) směrnice 2016/680 ve spojení s článkem 52, jakož i s články 3 a 8 Listiny, že omezení nedotknutelnosti osoby a ochrany osobních údajů musí stanovit zákon, splněn, jestliže existují vzájemně si odporující vnitrostátní právní předpisy ve vztahu k přípustnosti zpracování genetických a biometrických údajů pro účely policejní registrace?

Je s čl. 6 písm. a) směrnice 2016/680 ve spojení s článkem 48 Listiny slučitelný vnitrostátní zákon, konkrétně čl. 68 odst. 4 zákona o ministerstvu vnitra, který stanoví povinnost soudu nařídit nucené shromáždění osobních údajů (pořízení fotografií do evidence, sejmutí otisku prstu a odběr vzorku za účelem vytvoření DNA profilu), pokud osoba, která je obviněna z úmyslného trestného činu stíhaného z moci úřední, odmítne dobrovolnou součinnost při shromáždění těchto osobních údajů, aniž by soud mohl posoudit, zda existují závažné důvody se domnívat, že tato osoba spáchala trestný čin, z něhož je obviněna?

Je s článkem 10, čl. 4 odst. 1 písm. a) a c), jakož i s čl. 8 odst. 1 a 2 směrnice 2016/680 slučitelný vnitrostátní zákon, konkrétně čl. 68 odst. 1 až 3 zákona o ministerstvu vnitra, který pořízení fotografií do evidence, sejmutí otisku prstu a odběr vzorků za účelem vytvoření DNA profilu stanoví jako obecné pravidlo pro všechny osoby, které jsou obviněny z úmyslného trestného činu?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89)

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).