Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) on esittänyt 31.3.2021 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on B.C.

(asia C-205/21)

Oikeudenkäyntikieli:

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Spetsializiran nakazatelen sad

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen

B.C.

Ennakkoratkaisukysymykset

1.    Pannaanko direktiivin 2016/6801 10 artikla tehokkaasti täytäntöön viittaamalla kansallisessa lainsäädännössä eli sisäministeriöstä annetun lain (Zakon za ministerstvo na vatreshnite raboti) 25 §:n 3 momentissa ja 25 a §:ssä samankaltaiseen asetuksen 2016/6792 9 artiklan säännökseen?

2.    Täyttyykö direktiivin 2016/680 10 artiklan a alakohdassa, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 52 artiklan, 3 artiklan ja 8 artiklan kanssa, asetettu vaatimus, jonka mukaan henkilökohtaisen koskemattomuuden ja henkilötietojen suojelun rajoittamisesta on säädettävä lailla, jos on olemassa keskenään ristiriitaisia kansallisia oikeussääntöjä geneettisten ja biometristen tietojen käsittelyn sallimisesta poliisin rekisteriin merkitsemiseksi?

3.    Sopiiko sisäministeriöstä annetun lain 68 §:n 4 momentin kaltainen kansallinen oikeussääntö, jonka mukaan tuomioistuimella on velvollisuus määrätä pakollisesta henkilötietojen keräämisestä (rekisterikuvien ottaminen, sormenjälkien ottaminen ja näytteenotto DNA-profiilin määrittämiseksi), jos virallisen syytteen alaisesta tahallisesta rikoksesta syytetty henkilö kieltäytyy tekemästä vapaaehtoisesti yhteistyötä näiden henkilötietojen keräämisessä, ilman, että tuomioistuin voisi arvioida, voidaanko kyseisen henkilön vakavin perustein katsoa syyllistyneen väitettyyn rikokseen, yhteen yhdessä perusoikeuskirjan 48 artiklan kanssa luetun direktiivin 2016/680 6 artiklan a alakohdan kanssa?

4.    Sopiiko sisäministeriöstä annetun lain 68 §:n 1‒3 momentin kaltainen kansallinen oikeussääntö, jossa säädetään yleisesti kaikkien virallisen syytteen alaisesta tahallisesta rikoksesta syytettyjen henkilöiden rekisterikuvien ottamisesta, sormenjälkien ottamisesta ja näytteenotosta DNA-profiilin määrittämiseksi, yhteen direktiivin 2016/680 10 artiklan, 4 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan sekä 8 artiklan 1 ja 2 kohdan kanssa?

____________

1 Luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta 27.4.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680 (EUVL 2016, L 119, s. 89)

2 Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 27.4.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (EUVL 2016, L 119, s. 1)