Language of document :

2021 m. kovo 31 d. Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš B. C.

(Byla C-205/21)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Spetsializiran nakazatelen sad

Pareiškėja

Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost

Kaltinamoji

B. C.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2016/6801 10 straipsnis veiksmingai perkeltas į nacionalinę teisę, kai nacionaliniame įstatyme, t. y. Zakon za Ministerstvoto na vatreshnite raboti (Vidaus reikalų ministerijos įstatymas) 25 straipsnio 3 dalyje ir 25a straipsnyje, remiamasi panašia Reglamento 2016/6792 9 straipsnio nuostata?

2.    Ar įvykdytas Direktyvos 2016/680 10 straipsnio a punkte, aiškinamame kartu su Chartijos 52 straipsniu bei 3 ir 8 straipsniais, nustatytas reikalavimas, kad asmens neliečiamybės ir asmens duomenų apsaugos apribojimas turi būti numatytas įstatymo, kai taikomos viena kitai prieštaraujančios nacionalinės teisės nuostatos, susijusios su genetinių ir biometrinių duomenų tvarkymo registravimo policijoje tikslais leistinumu?

3.    Ar su Direktyvos 2016/680 6 straipsnio a punktu, aiškinamu kartu su Chartijos 48 straipsniu, yra suderinamas nacionalinis įstatymas, t. y. Vidaus reikalų ministerijos įstatymo 68 straipsnio 4 dalis, pagal kurį teismui numatyta pareiga nurodyti priverstinai surinkti asmens duomenis (padaryti fotoportretą bei paimti pirštų atspaudus ir mėginį DNR profiliui sukurti), kai asmuo, kaltinamas tyčine viešojo kaltinimo veika, nesutinka savanoriškai dalyvauti surenkant šiuos asmens duomenis, ir teismas negali įvertinti, ar yra rimtų priežasčių manyti, kad tas asmuo padarė nusikalstamą veiką, kuria yra kaltinamas?

4.    Ar su Direktyvos 2016/680 10 straipsniu, 4 straipsnio 1 dalies a ir c punktais bei 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis yra suderinamas nacionalinis įstatymas, t. y. Vidaus reikalų ministerijos įstatymo 68 straipsnio 1–3 dalys, kuriame kaip bendroji taisyklė numatyta padaryti visų asmenų, kaltinamų tyčine viešojo kaltinimo veika, fotoportretus bei paimti jų pirštų atspaudus ir mėginius DNR profiliui sukurti?

____________

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo [kuria] panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016, p. 89).

2 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016, p. 1).