Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 31. martā iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – kriminālprocess pret B.C.

(Lieta C-205/21)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija)

Pieteicēja:

Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost

Apsūdzētais

B.C.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2016/680 1 10. pants, atsaucoties uz līdzīgu Regulas 2016/679 2 9. panta noteikumu, ir pareizi transponēts valsts likumā – Zakon za ministerstvo na vatreshnite raboti [Likuma par Iekšlietu ministriju] 25. panta 3. punktā un 25.a pantā?

Vai Direktīvas 2016/680 10. panta a) punktā, lasot to kopā ar šīs direktīvas 52. pantu, kā arī Hartas 3. un 8. pantu, noteiktā prasība, ka likumā ir jābūt paredzētam neaizskaramības un personas datu aizsardzības ierobežojumam, ir izpildīta, ja pastāv savstarpēji pretrunīgas valsts tiesību normas par ģenētisko un biometrisko datu apstrādes likumīgumu kriminālreģistrācijai?

Vai ar Direktīvas 2016/680 6. panta a) punktu, lasot to kopā ar Hartas 48. pantu, ir saderīgs valsts likums – Zakon za ministerstvo na vatreshnite raboti [Iekšlietu ministrijas likums] 68. panta 4. punkts –, kurā ir paredzēts tiesas pienākums izdot rīkojumu personas datu piespiedu iegūšanai (fotografēšana, pirkstu nospiedumu noņemšana un paraugu paņemšana DNS profila izveidei), ja persona, kas saukta pie kriminālatbildības par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atsakās brīvprātīgi sniegt šos personas datus un ja tiesa nevar novērtēt, vai tai ir nopietns iemesls uzskatīt, ka persona ir izdarījusi tai inkriminēto noziedzīgo nodarījumu?

Vai ar Direktīvas 2016/680 10. pantu, 4. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu, kā arī 8. panta 1. un 2. punktu ir saderīgs valsts likums – Zakon za ministerstvo na vatreshnite raboti 68. panta 1.-3. punkts, kurā fotografēšana, pirkstu nospiedumu noņemšana un paraugu paņemšana DNS profila izveidei ir paredzēta kā vispārējs noteikums visām personām, kas sauktas pie kriminālatbildības par tīšu noziedzīgu nodarījumu?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV 2016, L 119, 89. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV 2016, L 119, 1. lpp.).