Language of document :

Tužba podnesena 3. veljače 2021. – Europska komisija/Helenska Republika

(predmet C-70/21)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Kostantinidis, M. Noll-Ehlers)

Tuženik: Helenska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

A) utvrdi da je Helenska Republika:

time što je sustavno i ustrajno prekoračivala granične vrijednosti za koncentracije PM10, kad je riječ o dnevnoj graničnoj vrijednosti u zoni/aglomeraciji EL0004 Solun koja je na snazi od 2005. godine, povrijedila svoju obvezu na temelju članka 13. Direktive 2008/50/EZ1 u vezi s njezinim prilogom XI.;

time što od 11. lipnja 2010. nije donijela odgovarajuće mjere kako bi osigurala usklađenost s graničnim vrijednostima za PM10 u zoni/aglomeraciji EL0004 Solun, povrijedila obveze propisane člankom 23. stavkom 1. Direktive 2008/50 (u vezi s odjeljkom A Priloga XV. navedenoj direktivi) te, osobito, obvezu – predviđenu člankom 23. stavkom 1. drugim podstavkom te direktive – da predvidi odgovarajuće mjere kako bi razdoblje prekoračenja bilo što je moguće kraće.

B) naloži Helenskoj Republici snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U okviru prvog tužbenog razloga, Komisija ističe da se Direktivom 2008/50 o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu državama članicama nalaže da ograniče izloženost stanovništva lebdećim česticama (PM10). Komisija tvrdi da Helenska Republika, s obzirom na godišnja izvješća o kvaliteti zraka koje je dostavila, od 2005. godine, kada je usklađenost s dnevnim i godišnjim graničnim vrijednostima PM10 postala obvezna (u početku na temelju članka 5. stavka 1. Direktive 1999/30/EEZ, a zatim na temelju članka 13. Direktive 2008/50) ustrajno nije osiguravala usklađenost s dnevnim graničnim vrijednostima u aglomeraciji EL0004 Solun.

U okviru drugog tužbenog razloga, Komisija primjećuje da se državama članicama, u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti, člankom 23. stavkom 1. drugim podstavkom Direktive 2008/50 nalaže jasna obveza da bez odgode izrade planove za kvalitetu zraka koji uključuju odgovarajuće mjere kako bi razdoblje prekoračenja bilo što je moguće kraće. Komisija tvrdi da Helenska Republika u pogledu aglomeracije EL0004 Solun nije izradila odgovarajući plan za kvalitetu zraka, čime je povrijedila članak 23. stavak 1. Direktive 2008/50.

____________

1 Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL 2008., L 152, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 169.)